Saturday, 29 November 2008

köpek

gözen ya da gülgünün erwin green ile bir albümümsüsü var,ordan bir parça; ıslak köpeğinim, sersem köpek, umm... köpekli bişey tam hatırlayamıyorum. çok güzel. erwinin sesi, casio müziği, valtz, tango, ruh, duygu, us, güven. maşşallah :F

oha diyorum

bende hayvan gibi çalışıyorum, pazar sabahına böle girdim işte.

şimdi çıkıp bir gezgezlere bir kahvaltılara geliim diyorum, tekli, sololu :)

kartal yuvada , asker cephede.

hayır türkçe yazınca sanki anlaşılıyor .f

sadık, sadık köpeğinim parçanın ismi , yeaaaahhhhh :D:D *_?

şarkıyı ortamlarda bulamayabilirsiniz, size şunu pasliim


mega from gozenyadagulgun on Vimeo.

Monday, 24 November 2008

Umzug
hallooo :p

ich brauche eine neue Wohngemeinschaft *_? ich wandere mich auf dass jemand ein Vorschlag für mich hat.

hoffentlich mein Mitbewohner lieber Dara will nicht angst haben auf mein kleiner Witz

danke

Sunday, 9 November 2008

voll

########################################################################################################################################################@#####@#############################################
####################################################################################################################################################@#######################################################
####################################################################################################################################################@########@##############################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
###############################################################################################################@#############################@##############################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
##########################################################################################################################################+#################################################################
###########################################################################################################################################+################################################################
############################################################################################################################################################################################################
###########################################################################################################################################+################################################################
##########################################################################################################################################@#################################################################
#######################################################################################################################################################++###################################################
####################################################################################################################################@##################++###################################################
#######################################################################################################################################################+'###################################################
#######################################################################################################################################################++###################################################
########################################################################################################################################################+###################################################
########################################################################################################################################################+###################################################
########################################################################################################################################################+###################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
############################################################################################################################################################################################################
++##########################################################################################################################################################################################################
++++########################################################################################################################################################################################################
++##################+#######################################################################################################################################################################################
'++#################+++++###################################################################################################################################################################################
;++++###############+++++#+######################+##########################################################################################################################################################
''+++#++#############++++#+++###################++##########################################################################################################################################################
'++###+++#############++++++++++++##############++##########################################################################################################################################################
'++++##++#############+''+++++++++++###+########++##########@#################################################################################################################################++############
'+++++#++##############+'+'''+++++++++++#+#####+++########################################################################################################################################+++++++#####+#####
++++++#################+'+''''+'++++++++#+++###+++################@#######################################################################################################################+++++''+#####++###
'+++++##################'+'';'''+'+++++++++++#++++##########################################################################################################################################+++''++########+
'+++++++#+++############'';';''''''''++'++++++++++################@###########################################################################################################################+++++#########
+'++++++#+'+############+'';;'''''''''+'++++++++++#@############################################################################################################################################+++####+####
'''+++##+++++############+'';'';';';''''+'''++++++##+###@######@@######@@###########################################################################################################################++++####
'''+++++++++##############'';'''';';''';+'''++++++##################@###############################################################################################################################++''+###
'''++++++++###+###########+';+''''+'''';+'''+'+'+################@#####################################################################################################################++##++#######++''+###
'''+'++++''###+++++########'''''';+;''';+;';+'++'###@#################################################################################################################################++++#+++++####++'+####
'''''+'++++##++++++########+++''''+'''';+'';+'++'#############@######################################################################################################################++++++++++++++##+++####
''''''+++####++#+++#########+++'+'+'''';''''+'+++###################################################################################################################################+++++++++++++++++##+####
;;;''+'++++##++#+++##########++++'+'''''''''+'+++#######+############@##############################@##########+###################################################################++++++++++++++++++++++#++
;;;''++++++##++#++###########++++++++++'''''+++'###########+######################################################################################################################++++++++++++++++++++++++++
;;;'''++'++#++#++#############++++++++++++++++++#######+############@###########+#################################+##############################################################+++++++++++++++++++++++++++
;;'''''''+'+++################++++++++++++++++++##########++######+####@####+###########@##########################+#########################################################+###+++++++++++++++++++++++++++
;;'''''''''+#+++++############+++++++++#++++++++#####+########+#####@#+######@#+#####################################+++####################################################++#+++++++++++++++++++++++++++++
;;;'''''''+++++++##############++####++++++++++#++#######+######################################################+#####+++################################################+##++++++++++++++++++++++++++++++++
:;:;;'''''+++++++#######################++##++++++++++################+############################################++++#++###############################################++#++++++++++++++++++++++++++++++++
:;;;;''''''''+++++############################+#++++++++++####################################@################++####+++#+###############################################+++++++++++++++++++++++++++++++++++
::;;;;''''';;'++++###########+####################+++++++++++++######+############################################+++++++++##############################################+++++++++++++++++++++++++++++++++++
:::;;;;;';;;;'++++###########+########################++++++++++++#######+######################################+###+++++++##############################################+++++#+++++++++++++++++++++++++++++
:::;;;;;;;;;'++++######################################+#+++++++++++++######+###########@########################+++#+++++++#############################################+++++#+++++++++++++++++++++++++++++
::;;;;;;;;;'''+++#+####################################+#####+++++++++++++######+#######++##@@##+#######+###@##+++###+++++++#############################################++++##+++++++++++++++++++++++++++++
';;;::;::;;;''''++###############################################++++++++++++###@##+#####################@#++#####+++#++++++##############################################+++##+++++++++++++++++++++++++++++
#+'::::::;:;';'++##################################################+#+++++++++++++#####+#########+#############++#####++++++###############################################+++++#+++++++++++++++++++++++++++
+##':,,:;;::;;;'++######################################################+++++++++++++#######################++####+++#++++++#+###############################################+++++++++++++++++++++++++++++++
+####;:;';:::;;''+###########################################################++++++++++++###############+######+++####++++++#+###############################################+++++++++++++++++++++++++++++++
++####+'';;;::;;''+##############################################################++++++++++++#####+#+######++######+++++++++#++#############################################+##+++++++++++++++++++++++++++++
;''++###+;;;;;';;'++################################################################+++++++++++++#############++++####++++++#+############################################+#++++++++++++++++++++++++++++++++
;;;''+####+'''';;'++####################################################################++++++++++++#####+++###+###+++++++++#++####+#######################################+#+++++++++++++++++++++++++++++++
;;;';;'++##+''';;'''+#####################################################################+###++++++++++#####+++++###++++'++#++####+#########################################+++++++++++++++++++++++++++++++
;;;;;:;;;'+'';;;;'''+############################################################################++++++++''+#####+#++++++++#+'+#++#+###+#####################################+++++++++++++++++++++++++++++++
;;;;:,:;,.........,;++###############################################################################++++++++++++###+++++++++'#++##+###++####################################+++++++++++++++++++++++++++++++
:;;:,.,,.``````````.:+##################################################################################+++++++++++++#++++++++#####+###+#+######################################++++++++++++++++++++++++++++
:;;:,....````````````:+#####################################################################################++++++++++++++++++####+####+#+#######################################+++++++++++++++++++++++++++
:;;,.`````````````````;#########################################################################################+++++++++#+#++########+##+##########################################++++++++++++++++++++++++
;:,.``````````` ``````.############################################################################################+++++###++#+###+###+#+#####################################+##+###+++++++++++++++++++++++
:,.```````````` ```````;+##################################################################################################+######+###+#+#######################################+++###++++++++++++++++++++++
,.````````````` ```````,+#+###########################################################################################################+###############################################++++++++++++++++++++++
..`````````````````````.+##############################################################################################################+###@#########################################+++++++++++++++++++++++
.````````.``````````````+##############################################################################################################################################################+##++++++++++++++++++
.`````````.`````````` ``+#################################################################@###############################################################################################++++++++++++++++##
.```````````````````````+###################################################################@#############################################################################################+++++++++++++#####
.``````````````````````.+####################################################################################################################################################################++++++++++#####
.``````````````````` ``,++######################################################################################################################################################################+###+++#####
```````````````````````;+++##########################################################################################+#########################################################################+######+#####
```````````` ``````````'+++###########################################################################################++####################################################################################
``````````````````````.++############################################################################################+#+####################################################################################
`````.````````````````:+#####################################################@#####################################+###+####################################################################################
```...`` ```````.```.''+#############################################################################################@#####################################################################################
``...```` `````````.;++++#######################################################################################@##@#######################################################################################
````````````````.``.;++++'############################################################################################@@####################################################################################
``````````````````.;+++++###################################################################################################################################################################################
`````````````````.;+++++####################################################################################################################################################################################
````````````````.;+++++++###################################################################################################################################################################################
```````````````.'++++++#####################################################################################################################################################################################
``````````````,'''+++++#####################################################################################################################################################################################
`````````````:+'''+++++################################################+####################################################################################################################################
```````````,'+''''++++##############################################@#######################################################################################################################################
`````````.:''''''+++++################################################@#####################################################################################################################################
````````,;';''''+++++++######################################+##@###########################################################################################################################################
:,,::::;';:;''''+++++++#####################################################################################################################################################################################
.,,:;'';:,:''''+++++##################################################+####++###############################################################################################################################
.`..,:,,.,;'''++++#+########################################################+####+##########################################################################################################################
.``.,,,.,:''++++#+++###################################################++########++#########################################################################################################################
....,,,,,;'+++++#++#+################################+#++++##+#####+##+#####################################################################################################################################
`...,,,,;''+++##++###################################++#'+#+#+##########'###################################################################################################################################
...,,,::'+++++#++##########################'++########++'++++###+###########################################################################################################################################
...,::;'++++++#++###########################+''+'####++#''++++########+++###+#######@##########################@############################################################################################
...,,,;'+++++##+##########################++#+;;;:+#+##++;+'#;+#####+#++####################################################################################################################################
...,,,;'+++++###########################+###+#+';;:'++++#''++#'+##++++#+########+#################################################################################+#########################################
..,,,,'++++#++##########################+''+###+;:::;'++##++++#++##++##########++###########################++++############################################################################################
..,,,,;'+#+############################+';:''''';:,,,:'+++#+'+'+'####+#########+++++#####+#################+'''++##@#################################################++#####################################
..,,,,;'+##++##########################'';:;;:,;;:,,;;:;'++'+++++###+++##########+++#####+#################';;'''+##########################################################################################
.,,,,,:'++#+##########################+';;::::::;''';'+;++++;'++++++#++##########++++#####################'';'''''##########################################++##############################################
.,,,,,:+###############################+;;;;:;;++#+'';';;'+''';'++#+++############++########+############';';''''+#@#########################################++####+########################################
.,,,,,:+################################+':'''++++';;:,:::;++'########################+++################:::;;;;'++@#####@####################################++####+#######################################
.,,,,,;+#################################+;;;++++++++#+,:;++++#+;:;'#############+####+######+##++#'+#+#+:::::;;''+############################################++###########################################
.,,,,,;+++######################@##+'++###';++'''+';::+++##++;,..,,:++++##########'+############''+##+++';::;;'++++#######++####################################+###########################################
.,,,,,;+++########################:'+##+#####;:;;+';:,'##+;,.....,,,'#+++######################+'++##+++';;;''+++########+++####################################++##########################################
.,.,,:'+++########################,:+#++'##++;:::+##+;'#',...`...,,,;+++#######################''++#+:';';;'''';;;'#####+++##################################+###+##########################################
.,.,,:+++#########################','###+'+:;':::'''';:#,,........,,;++#+#####################+''++';;''+';+''+++';'####+'###################################+###+######+###################################
.,,,,:+++##########################.;+##++;,.'':,;'';::#..........,:;'+#######################+'''';;''++''''';+#++'###+'+###################################++###########+#################################
.,,,,;###########################@#';'###+:,.,'':'+++++,..........,:''+##+###################+'''''''''''''+';''+'#'+##+'+################################++##+###########+#################################
..,,,;+##############################+###;,,,,.,:;;';:,,,.......,.,:';+##+################+##+'';;;;;;''+''+'';;'++++#++'+############################+###++##+++############+##############################
...,,;###############################@##+:,,,,...,,,,,,,.......,,,,:''+#############+#####+##+';;;:::;;'';;+';''''+++#'+++######################+#####++##+'+##++#########++#++#############################
....,'#########+####################@###;:,,,,...,,,,,,........,,,:;'''###++#####+#+########++';;;::::;''::'';;''''++#'++++###################+#+++###''#++'++##+++#######++##+#############################
....,'##########++#####################+::,,,,,..,,,,,........,,,,:;'''+;#'+;'#####+########++'';::,,:;'+:;''::;'''+++'++++##################+##+++++#+'#+'''++#++########+++#++############################
....,'#################################':,.,,:::,,,,,.......,.,,,,;;'''';#+'''#####+######+##+'';;:,::';+;';;,::;;'++;''++++#################++#++#++#+'++;+'++++++###+#####+##++###########################
...,,'#################################':,.,.,,,,,,,,........,,,::;;'';';++'++###########+++#+''';::;;'';'+;:,,:;;'++'+'++++####+############++#+++++#+;#+:';++++++###++###+++#++###########################
...,,'#################################+:,,:::,,:,,,,......,..,:::;';'+';;;;;'####+#######;+#+'';;;;++#+''++;:,:;;'++'''++++###+########+++#++++++++++';++';''+++'+###+++##++++#++##########################
...,,'##################################+';;:,;;,,,,,........,::;;''';''';;:;'####+##########+'';;+++###+'##';::;''++'';+++++#++#######++++++++++'++++';''+;:''++'+++++++#+#+++#++##########################
....,'####+++#############################+'';';,,,,,.....,.,::;;;''''''';;:;+###############+'';+++++++;;'+#+;:;'++++''+++#++++####+##++++++++++'++++':;;'':;''+'++++++++++#++#+++#########################
...,,'###++''+###########################++#+++';::,,......,,:;;;;+;'''''';:'################+'';'''+'::;''++#+;'+++''+'+++++++#++###+++++++++++++'+++';;:'';:;'+''++++++++++++++++#########################
...,,;##+++';+###########################++#++++'';::....,,:,:'';;+'''''''::'####+############+';+;;;''''''++++;'++#'''''++++++++++#++++++++++'++'++''':;,:;::,;'+''+'++'+++++++++++########################
...,,;#+++'';'+#+++++###################+#+#++'++''';:,,,,,:,:;'''''++''''::'#################+''';;;;;;;;'''+'''+#+'''+'+++++++++++++++++'++'''+'+'+'',;.,.:;::;''''''''+++#++'++++########################
....,:++++'';;''''';''+###################+'''';'++++':::;;:;;;'+'+'+++'';::'#######+#########++++';;;++++';;+''+++''''+'++'++++++++++++++'++'';+''''';,:.,..:,::;'';'';''+++''++++++#######################
...,,:++++''';;;;;;;;;'+################+##+;,;;;;;'++;::;;;;;;;++''+++''::;+#######+##+#######++#+;;''+#+;;;'''+#';''''+''+++++++++++++++'+''',;'';';;,:`.,`.,,:;;';'';'''++'''''+++#######################
`...,,'++'''''''''';''+#################@#'..::::,,::'+:'::'''';+'++++++':::###########+#########++';'''+';;''+++#;';'''''''++++++'+++''''''';;,,'''';:,:``...,:;';;;'''';''++'''''+'+######################
....,,;'''''++''+''''+###################+..:;::,::,,,;''+';'++'++++#++';,,'########+#######++#####+''';'+''+++###'';;''''''+++++++++''''';';;:,.,';;;::: `...:;;'';'';';;'''+''''++++######################
....,,:'+''''++''++++###################; .:';:;''::,,:+++''++#+#+###+';,,,+#######++#######+'+####++++'++++#++###++;;'''';''++++'+'+';';':;':,, `:';;,:;``::;;;;';';';;;';''+'''+'++'######################
`....,,;'''''++++++++##################; `;#+++++;:,,,,'++++++######++;:,,:++#######+#++####+''+#######+#+#######+++;''''';'++''+''''';;;;:;;:::` `;;;:::.,::;;;;::;';;:;;;;'''';+''+'+#####################
.....,,::;'''''++++++#################:``;###+++;:,,,,:'+#+#++#+#+###+;:,.:++###############''''+################++':''''';;+'''+'''';::::::::::. `.;::;;,:,:;:,..::';;;;;'''''+''''+'+#####################
......,,,,:;'''''++++################:``;@###++';;::,:;'++++####+++++';:.,,''+########+#####';;;;'+###########+##++':;'''';'+''''';;;:::,;:;::;:,` ,;::;:,,,,...,,;;';;;''';'''''''+''#####################
.......,,,,,::'''''++###############,``'######+++'';';'+#####+###+##+';,,,,;;+##@####';;+##+';;;;''+#########++##'+':;''';:;'';'';;;;;;;;;:;;;:;,````:::::,....`..,:;;:';;''''''+''++''#####################
.........,,,.,,:;'''++#############,``'#######++#+++'++#######++++++',,,,,,:;'+##@####';'##+';;;:;''''+####++'###+';;;''';;;+';'';;;;:;';;:;;:::.``` .:,,,,........::';;;;'''';'++'+'''+####################
`.............,,,:''''+++++#######.``'###############+######++++++';;;:,,,,::;'+####''+'+++';;;::;'';;;;+##+'+##+'';:;''';:;'';''';:;;:;;;::::,,,.`` .:::..```,,;'+''''';;;'';'++'+''''####################
`................,,;'''''''++####```+######################+#++++';;,,,,.,,:::;;'##'';'++++';;::::;;;;;;'++''+###++::;''';:;''';;'::;;:;:,..,,,...`````,,,..`.,;'++++'++++';;;;''+++'+''####################
.````..............,'''''''+++++.``+######################+##+'+';;::,.,,,,,:::;;'';;::''''';;::::;;;;;'+++''####''::;'+;;::''';;;:,:;:,,......`..``` ``...``,:`,;++',,'++':;;;;'+'+'++'+###################
.```.``.`````````...;''+++''++++',+#######################+''++';:,,....,,,,::::::;;;:'+++';;::::::;;;'''+''+###++';:;'+;;::''';:;:.,,;:,...`..``.``` ``..``.,...:;;;;'';;:,::::;'++'++'+###################
.`````````````````..''''+++'+++'+++#######################+''';:,,,......,,,:,,:::::;;+++++'';,:::::;;;''++'+###++':;;'';';;;+';::,..,::::,.``````.``````.``..,.....,:::,,,..,,::'++'++++###################
```````.```````````.''+''++'+++++++++####################;+';;;,,,....,,,,,,,,,::,,::;++'+++++;::::;;;''+++'######'::;'''';;;'';::,..:';;';::,````.``````..````.`.```..........,:'++'++++###################
```````````````````,++++'+'+++++++++++++++#########+#+##+';;:::,,,.....,,,,,,,,,:,,,,'+'++'++'''',:;;;''++'++###+#+;:;''+'';;';;:,,,:''+,;;..,,````.```````````````````........,:;+++'+'+###################
.``````````````````:''+''''++++++++++++++++#####+#++#+'+#';::,,,,,,......,,,,,,,,,,,:+++''++''++''';;;'++''+''####+;:;;'++';:;;;:::;;''''': `....``.``````````````````````..`..,:;++++++####################
``````````````````.'+'''''+'++++++++++++++++++'+##++#+'''+;:,,,,,.,,.......,,,.,,,,,;''''+'''''';;'';;'''''++'+##+';;;;'+'';;:;:,:';',.;;,;.```````.`````````````````````````..,:;'++'++####################
``````````````````:'+++'''+'++++++++++++++++++++##++++';;'';:,,,,.,,....,,,.,..,,,,,';';;'''''''''';'''''''++++##+';;;;;'+';;,:,:;''';;;:.````````..````````````````````````....:;;++++#+###################
`````````````````.'''++''+''+++++++++++++++++++'+#++++';;;';:,,,,.,,......,..,...,.:';;::;''''';'';;;''+';'+++###+';;;;''+;::,..,:;:::,..`````````..`````````````````````````...::;'+++++###################
`````````````````:'''+''+'++++++++++++++++++++++'##+++';:;;;::,,,,,.............,,,'';:;,:;';''''''''+''+';''+###+';;;;;'+;,,..```...``````` `````..`````````````````````````...,::,+++#+###################
````````````````.''+'+'''+'+++++++++++++++++++++++#+++';::::::,,,,,...............,'';;;::'';;;'';'++'+++'+''+###+';;;;;'+;,,.`````````````````````.`````````````````````````..,,;:.++##+###################
```````````````.''''+'+''''+++++++++++++++++++++++++'+';;::::::,,,,,,............,;;;:;;::;;;'';'+'''''+++++++###+';;;;;'';,..``````````````` ````.```````.`````````````````..,,::,+'+#####################
```````````````''++++'+'+'++++++++++++++++++++++++++'''';:::::,,,,,,,.........,.,;;;;;;;:,';;;'++++++++++++'+++##+';;;;:'';,,.``````````````  ````.```````..`` ``` `````````..,,;:,+'+###############+#####
``````````````;'++++'+''''++++++++++++++++++++++++++++'';::,,,,,,,,,...........;;;;;;:;;:;;;'''''';;;:;;;'''++++##;;;;':+'':,.`````````````  ````..```````...````  ```````..,,:,,;++##############+######
`````````````;'++++++++''+++++++++++++++++++++++++++++++':::,,,,,,,........,.,;'';:;;;';,;';:;;';::,:;;;;'''+++###;;;'':++':,,..``````````` ``````..````````...``````````````..,,:,.;++#####+###############
```````````.;'+'+++++++'+++++++++++++++++++++++++++++++++':,,,,,,,,,....,,..:';;:;;'';;;,;;:;;';::::;;''''''''+###:;;+':''':,,.````````````````` `..`````````..```````````````.,::..;+################+#####
```````````;''+'+'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++';::,,,,,,.,..,,,';;;;';;:;;::,::;;';::,:;;'';;';''''###;''#+;;'#;:,.``````````````  ...```` ````...``````````````.:::,;++##'##############+++++
``````````;'''''''+'+'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##########+##++;;;;;::;;;:::,::;;::;,:;;';::;;;;'''###+++#+;'''+:,..```````````   `...```  ``....``````````````.:,:;#'#################++++++
````````.;'+++'''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###########++;;;;:::;:,::,,,:::::;:;;;'';,;;;;;;''###'+##+''';+;:..``````````   ``...````````.,..``````````````.:,::+###+#######+######++++++
```````,''+'+'''++'+'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##########+;;;;::;:.,,,::,,,:,.,::;;:;;::;;;;;;''###'+###';';;':,..`````````   ``.....`````.,,.``````````````..:,,:+###########++#####++++++
`````.;'+''''+'++'+'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#########;;;::::..,,,:::,:::,,:::;:;;::;;;;;::;'###+####;'+;;+:,..````````  `` `...,,..``..``````````````.....:,,:##############+####++++++
````,'''+'''''++'+'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++########;:;,:',,,,,,::::,,::,,::::,;:::;;;;:::''+#++####''';,';,...`````````````` `....,,...```````````````.....,,,;#############++###+++++++
``.;''''+''''++'+'++++++++++++++++++++++++++++++'++++++++++++++';''++#+::;';,,,,:,,::,:,,,,,.,:::;;::;;;:;::;''+##+###+';'+,:',,..````````````````````````` ```````````````.`..,,,;##+###############+++++++
.;''''''''''+'++'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++:;::',,,,,,,,:::,,,,,,,,:::,::;:;:;:::'''+##+####''++;:::,..````````````````````` ``` `````````...`````.,,:;##+#################+++++
'''''''''''+'+''+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+##:;::',,,,,:,,,,,,,:,,,,,,,,,,,:;::::,:;;;'+#+'+#+#+'+++;:',...```````````````````` `` ` ````````.....````.,,,;+'##################+++++
''''''''''''+''+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',,'':;;',,,,,:,,,,,,:,::,,,::,..,,::;:;:::;:;''#+'+++++'++++'+,,..``````````````````````````````....,,:,.````.,,:;#+###################++++
''''''''+''''+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+::;;,,::,::,,,,,::,::,,::::,,,,::''+;''+'+#+++'++#++;+#+#+;,,..```````````````````````````....,,,,:,.````..,::'+################+######+
''''''+'''''+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::,::,,::,,,,,:::,::,,,::::,,,:,'''''+''+#+##'+####;+#'##;;,.```.``````````````````````......,,,:,.`````.,,,:+;################+#######
'''''+''+''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+'++++++++':;:::::,::,..,:::,,,,:,,:,::,,,,,,,'''++''+#+#+++###+;+#'###',.`.````````````````..............,,:,,.`````,,,:;;#################++++####
+''++'+''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''+++'+'''++++++'::::::::,:,.,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,;'++'''+++++++##++''#+;#++:.`.`````````.................,.....,,,.````.,,,:;##################+++++++#
+++'++'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++'''+++++''''++++'+':::;;,,.:,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,.,,++''''++#+'+###+++'##;+##',`.```````.,,,,,..............`...,,,..````..,,:+#################+++++++++
''++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''''++'''''+''''++::;;,,.,:..,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,.,.,,:+';;'++#+'+###++++##+'+#+:.``````````,:,,,,,,....```````..,,....`.`.,.,,;##################+++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++'+''''+''''''+''''+'::;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,...,,,'+;;'++++++###+++#+##+,++;,`.```` ````.,,,,....`````````.,.......``,,,,:'##################+++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+'''+''++''''+''+';:,,,,,,..,,,,,,..,,,.,,,,,,,.,....,,;+;''+++++##+##+'+###;''#+;..``````````..,,,,...`````.....``.....`.,,,,;##################++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++''+''''++''++'''''+;,,,,,:,,,,,,,,,.,,......,,,,.........'+''+++++#+###+'+####+++#;,..`````````.............`.`````.....``.,.,:+##########+#+####+++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+''''+++''''''''+',,,,,,..,,,,,.,.,,..................,;''+++#++#+##+#+'####++;:+;,..```````````````````````````......``,,,,;##########+++'+++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++'+++++''+++'''''''+;:,,,,..,,,,,..,,.,,.................,,+'++#+++#++####+#########+:,...````````````````````````.``...``.,,,:+####+#++'+++++''+++++++++++##
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''+'+'''''''++',,,,,.,,,,,..,......................,.++'+##++#++###########+###':,.....````````````````````````.````.,,,'#######++''''+'+''++++++++++##
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++''''++'''++',,,,.,,,,,,,,,..,,.,......,........,,.;+'+#++++'+##+#########+###':,.....````````````````````````````,,,:######+++'''''''''''+++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''''''+++'+'''''++',,,,,,,,,,,,,...,,,.,.....,........,..,+'+#++++'++###########++###;:,......`````````````````````````.,,:+#####++++''''''''''''+##+++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++++++''''''++',,,,,,.,,,,.,...,,,,,......,.....,,....+'+#++'+'++###+######++####+;:.....``````````````````````````.,:+######++++'''''''''''''+######++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++''''+++,,,,,,,,,,,....,.,,.,......:....:,,...,+'##'+'+'++##++#####+++##++++',,...`````````````````````````.,:'#######++++'';'''';'''''''+##+###
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''''+++,,,,,,,,,,,....:,,..,,.....,,...,,,,.,:+'+#'+'+''+#++++####++####+:'+':,,,..``````````````````````..,;#######+++''';;;''';;;;';'''+++###
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''''++++:,,,,,,,,,.....,.,...,,,...,,..,.,,,.,:+'##+++'''+++++#####+#####+,.:+':,,,..`````````````````````.,;+####++#++''''';;'''';;''''''''++##
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''''+++++;,,,,,,,,,,....,,,,...,,,...,....,,,.,:''+++++''+#++++##+#++#####',..,+':,,,..````````````````````.:+####+''+++++++++++'''';;;''''''''++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+''++++++;,,,,,,,,,.....,..,.........,....,,....++#++++''++'+++##+#+######',..`.'+;:,,.```````````````````.,'####+'''+++##++++++++'';;;''''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++'++++++;,,,,,,,,,,....,.,,,.........,.,.,...,,++#++++''+'++++##########+',..`..:+'::,.````````````````..,'+###++''''++#+++++++++++;;;;'''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',,,,,,,,,,,...,.,..,...,....,.,,....,,++#++++''+++++++#+#######';,...```,'+;:,..``````````.....:'#####+'';''+##++++++++++++;;;'''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++''++++++++',,,,,,,,,,,....,,.,,...,.....,,,..,,,,+#+++'+'+#++++#+#+######';;,..`````.;+';,,.`.`........,,;+######+;';''+##++++++++++++';;;''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''+++++++',:,,,,,,,,,,...,,,,,...,....,:;.,,,..:#+#++++'++#+++++#######+:;:,..```````:++':,.........,:;+##++###+';;''''+#+#+++++++++++;;;''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'''+++++++',,,,,,,,,.,,....,,,,..,,....,':,.,,,:'++++##+'#+#++#+#######+:::,,..````````,'++';::,::;;'++##+''+###+';:+'+'+#+++++++++++++';;''''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++++++',,,,,,,,,.,,,..,.,,,..,....,;;::,::,;+#+#+++'+#+#+##+++++++';,:,,,..`````````.;'+++++++++++++;;''###++';:'+####++++++++++++++;;;'''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++++++':,,,,,,,,,.,,,....,...,..,:;;:::;;;'+#+#+'+++##'++#++++#+#';:::,,..```````````.,;'++++++'';:,:;''###++;;:;####+#+++++++++++++;;;'''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',,,,,,,,,,..,,.........,,,:;+''''+'++++#+'+++##'+++'+++++++:,,,....`````````````..,,,,,...,,,:;'+###+'';:'#+###+++++++++++++++;;;''''''
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++',,,,,,,,.,...,,,..,..,,;;'###+'''++######+++###++++++++++++;,,,....``````````````..........,,:''+++#';';:++###++++++++++++++++;;;;'''''
++#+##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++++++;,,,,,,,,.,.....,.,,,:'''++###+'''++#######++####+#++++++++++,,,....```````````````........,,:;''+++++''';#++#'++++++++++++++++';;;'''''
#+######++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++++++++;,:,,,,,.,,,.,,,,,:'++++'++##++'''+##+###++++######++++++++++,,,....```````````````.`......,,:;''+++++++''++++;'++++++++++++++++;;;'''''
######++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,:,:,,,::,,,,,,''''+++++#+++##++#######+++++++#####+++++++++'...`.````````````````........,,:;''+++++++++++#+:'++++++++++++++++';;;'''+
#####+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::,,,,:::::,:++''''''++++##+########+###+'+++++#####++++++++++,`````````````````````.......,,:;'+++++++++++++';'+++++++++++++++++;;;;;'+
####++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::,,,::::;+####++''''+++++#++###+########++++++#####++++++++++,.```````````````````.......,,:;'''''++++++++++;'''++++++++++++++++';;;;'+
##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::,,,:;+#+#######++''++++++++########+###+++++++#####++++++++++````````````````````.......,,:;'''+;++++++++++';'''++++++++++++++++;;;;+'
+#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::;++####+++#####+'++++++++'+######++###++++++++####++++++++++````````````````````......,,::;'''''+++++++++++';''++++++++++'+++++';;'+'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++':'+#+#####'++++###++++++++++++++##########+++++++####++++++++++.`````````````````.......,,,:;;''''''+++++++++++''''+++++++++++++++';;++'
####+#+#+#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+##+##+'+#++####+++++++'+++++#####++##+++++++####++++++++++;```````````````.........,,,:;;';''';+'++++++++++''''+++++++++++++++;'++'
#####+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#####+'+##'+#++####++++++++++++++#++++###+++++++###++++++++++'```````````.`.........,,,,::;;';''';+',++'+++++++'''++++'+'++++++++'++'+
+++++##++#####+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#####++''+##'++++###+###++#+++++++++++++##+++++++####++++++++++```````````..........,,,,,::::';;''''+;++++++'++++'''+++++++++++++++++'+
+###+++#+++++#++#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+##+++''''++++#++##########++++++++++++##+++++++####++++++++++,```````````........,,,,,:::::;;;''''+.,++'++++++++';'++++''++++++++++'+
###########++#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##++#+''''''+##+##########++##++++++++###++++++#####+++++++++;```````````........,,,,,,:,,:;:;';';+'''++++++++++';'++++'''+++++++++'+
##########+#++++#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++#+''''+++#++#############+++++++++##++++++#####++++++++++```````````........,,,,,,,,,,:::;';''+',+++++++++++'''++++'''+++++++'''
##############++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+++#+'''+#+##++###########+++++++++++##++++++#####++++++++++.`````````.........,,,,,,,,.,:::;''''++:++++++++++++';'+++''''++++++'''
##############++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++++++++++#####++#########+++++++++++++##+++++++####++++++++++:`````````.....`...,,,,,,,..,:::;;;;;++':'++++++++++'''++++''''+++++'''
###############++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###############++++++++++++++##+++++++#####+++++++++;``````````...```..,,,,,,...,:,::;;;;+++.:++'++++++++'''+++'+++++++''''
###############+#+++++#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++++++++++++##############++++;;::,,:'++++#+++++#+#+###+++++++++'``````````..`````..,,,,....,:,,:;;;;'++':;+++++++++++';'+'++++++++''''
#################+##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##############+++';:,,,,,..:+++##++++++####+++++++++#+.`````````````````.,,,....`,:,,::;';;+++;''++++++++++'';'+'++++++''';;
#####################+##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#############+++;::,,,,,....,++##+++++++####+++++++++++`````````````````.,:,,..``,:,,::;;;;++',,++++++++++++';;+++++++++'';,
###################+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###+++#############++;::,,.,,......,'+#+++++++###+++++++++#++'.```````````````..,,,..``.:,.,:;;;;++++','++++++++++';;'+++++++'';:,
####################+##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++++++###++#############+';::,,,,,.......`,##+++++#+#+##++++++++++++:``...`.....```...,:,..``.,,.,::;;;'++':;,''+++++++++';;'++++++';,,.
######################+#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+#############+';::,,,,,.......```;#++++++++###+++++++++++++,.`............`.,:,..```,...:::;;'++'.:;'++++++++++';;;'++++'':,..
##################+########++++++++++++++++++++++++++#++++++++++++#+++++++++++############+';:,,,,........`````.++++++++++++++++++++++++++```..............,:,..``.,..,:::;;+++';,''''++++++++;;;'++++';:...
##########################++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++#++++###########+++';,,,.......```````.`'++++++++++#+'''+++++++++';``..............,:,,..`.,,,,:::;;++++;.:'++++++++++''+++++'':,.,,
##############################+#++++++++++++++++#++++++++++++++++#++#+++++++#############+';,,,......``````````.++'++++++++++''''''++++++++.```..`.........,,:,..`.,,,,:::;;+++'`;;,++'+++'+++++++++'':,.,,,
########################+##++###++++++++++++++###+++++++++++++++++++#+++#++##############+;:,,....`````````````.'+''+++++++++''''+'+++++++++``..............,::,,..,,,,:::;;++++;,;;++''+++++++++++'';,..,::
########################+####+++++++++++#++++###++++#+++++++++++++++#+++++############++#':,,....```````````````'+''''+++++++''''++++++,'+++,```............,,,,,..,,,,:::;;'+++';`'''''+++++++++++'':..,,,.
#############################+#+++#+++++++#++###++++#++++++++++++++##++++###+++#######++';:,....````````````````;+''''++++++''''''''+++:++''+...............,,,,,,.,,,::::;;;+++:,:;`:''+++++++++'+';,.,,,.`
#################################+#+#+#+++++++#++##++#+++++++++++++#++++###++++#######++;:,....`````````````````.+''''++++++'+''''''+++,''+++;``............,,,,,,,,,,:::::;;++++';','''++++++++++'':.,:,.`.
######+#++++++#++++#++#++++++###++++#+#++#+++##++##++###+++++++++++#++++##++++######+++';,,...``````````````````,+'''''+++++''''''''+++',:'++'..............,,,,,,,,,,:::::;;++++'.:;;;'+++++++++'':,.,,....
######+#++#++###++++++++++++##+##+##+++++++++#+##++++++#++++++++##+##+++++'+++#++#+++++;:,...```````````````````;+''''+++++++'''''+'++':,.;+++;..............,,,,,,,,,,::::;;+++',;,;:'''++++++++';,.,:...,,
##############################+##+##+#++++#+++###++##+++++++++++##+##''+++++++++++++++';,,...```````````````````;+'''''++++'''''''+'''+';:;;'++............,,,,,,,,,,,::::::;+++'.'';:'''+++++++'':,,,,..,:,
#############################+###+####+##+#+#####+#####+++#+++++#+#######;#+++++++++++;:,,..````````````````````;+'''''+++++++'''''''++;;',.''+:............,,,,,,,,,:,:::::;+++';,:,';,'+++++++':,,,,..,::.
######################################+#++#+#####+#####+#++++#+++++++#####;++++++++++';:,...```````````````````.:'''''++++++'''''''''''`;',`;+++...........,,,,,,,,,,,:::::::'++';'`;'''''++++++',,:,..,,:,.
########################################+##############+###++++++#++++####+;+++++++++;:,...`````````````````````.+''''++++++++'''+'+''';:+':;+'+:..........,,,,,,,,,,:,::::::+++':,:'.;++++++++':,::,.,::,,.
##########################################################++++#+##+++'#####+'+++++++';:,....````````````````````.'''''++++++'''''+'++'';'':,:,;++.........,,,,,,,,,,,,:::::::++++':,;:;';;++++';,::...,:::,`
############################################################++#+##++'''#####++++++##':,,...`````````````````````,'''''++++++++'''''++'',+,,.,`:'+,........,,,,,,,,,,,,:,:::::++++;'`;''.;''++'':::.`.,:,,,.`
############################################################+#####+''''+##+##'++++#';:,....````````````````````.,+''''++++++''''++++++''';,,;,;+++........,,,,,,,,,,,,,,:::::+++':,;'':'++''+':,:,``.::,,.``
############################################################+++#+#+'''''+#+##+++++#'::,....````````````````````.:'+''++++++'''''+'+++'',,,'':,:;'+,........,,,,,,,:,:,,,::,::++++';;',;+++''';,::.``,:,,..``
####################################+++#####################+++###+'';;;+##;##'+##+;:,,....````````````````````.:+'''+++++++'''''+++++',;,'',,:,'++........,,,,,,,:,:,:,,,:::++++;'`:;'';':+'::::..,:,,.```.
##################################++#######################+++#+##'''';;'##'+#+###';:,,....````````````````````.'++''++++++'''''++++++'',:++.:::'++:.......,,,,,,,:,,::,::::;+++',::;;',;'''':::,..,,,,....,
#############################################################+#+##'';;;;;##+;####+':,,....`````````````````````.;++''+++++++'+'+++++'++;.,+;.:':'+++......,,,,,,:,:,,:::::::;++++';,:';;''';:::,,.,,,,..,..,
##################################################################';;;;;;###;####+;:,,....`````````````````````.;++'''+++++'+'''+++++'';'+':.;,,,'++,......,,,,,,:::,:::::::'++++,;.':,''+':::,..,,...`..`.,
##################################################################'';;';;'+######';:,,....`````````````````````.:++'''++++++''++'+++++';,'+;,``:`'+++......,,,,,,::,::::::::++++'`;.'.'',;;::,..,,...`..```,
##################################################################+;''';;:######+;::,,....````````````````````..'+''''+++++++++'++++++''.''`::,;,;'++,....,,,,,:,:::::::::,:+++++':'`;+,;':::..,:.......``.,
##################################################################+''';;;;######+;:,,.....`````````````````````.++'++++++++'+++'++++++'+;+'.:,,;;`;++'....,,,,,,:::::,:::::'++++;'.;;;''+'::...,:.,,.,..``..
##################################################################+''';;;;######';:,,.....```````````````````...++'+++++++++++++++++++':;+'::.,`;`,'++:...,,,,,::::::::::::++++'.,,:;:'+';,,..,,,,,.,,.````,
##################################################################+';'';;######+';:,......````````````````````.,++'''+++++++++++++++++;.'':.:::`:,:+++'...,,,,,::::::::::::+++++:,';':'';:,,,,:,,,..,.````.,
##################################################################+';;';+######+;:,,......```````````````````..;++++++++++++++++++++++''++':.:;.:':'+++:.,.,,,,,:::::::::,;++++;;,;';;':::,::;;:,``...````,,
##################################################################+'''''#######';:,,......````````````````````.'+++++++++++++++++++++++.+':'.:`:.:..'++'..,,,,,::::::::,::+++++,::.':.'';:,:;;:,.`.....```,,
##################################################################+''''+######+';:,,.......``````````````````..;+++++++++++++++++++++++++;;',',:.`':++++:,,,,,,:::::::::::++++';,;',.'''::,::::,..,.,..``.,,
##################################################################+'''+#######+';:,,.....```````````````````...:#++++++++++++++++++++++''+':,:.'.:.:+++++,,,,,,::::::::,,'+++':;.;':''';:,.;:::....:,.....,.
##################################################################';''########+'::,,......``````````````````...+#++++++++++++++++++++'+;+,';:.,,.';'.'+++',,,,::::::::,,:++++'::::+',';:;..;:;:``,,,:......`
##################################################################';'+########+;;:,,.......`````````````````..,##++++++####+++++++++++,++;','::,:.`;`'++++:,,,,:::::::,,:++++';:;';`:;;::``::;.``,,,:.....``
##################################################################+''+#######+';:,,,.......````````````````...:##+++++#####++++++++++'++'++;,:':,'::,,'++++:,:,:::::::,:'+++','.';:;';:::``:;:.`.,::,..```..
##################################################################+''########+';:,,,.......```````````````....;##+#++######++++++++++++'.++';:;.::;;;,.'++++:,::::::::::'+++'.'.;+:';,.,,..;:,..,::,.````...
###################################################################'+########+';::,,.......```.``````````.....'####++######+++++++++++++'+',+'+:;`,.::,'+++++;::::::::,:++++;;;:;+'.:..,...;:...::,.`````...
###################################################################+#########+';:,,,.........`````````.......,'############++++++++++#+'++';;'':';;:';::'+++++';::;:::::+++'`':;.,:,,,:,,.:;:..,,...`````...
#############################################################################+';:,,,,.......`.......`........,+############++++++++++#+;++;++;;`;;'.::'`:++++++++';:::::+++;':.+;;',.,:,::;;:..,......``...`
############################################################################++';::,,,...........````.........,#############++++##+####++++`'++':,,.,.`;:;+++++++++++';;'+++`;;':'+',.::,:::;:......,..````.`
############################################################################++';::,,,.......`....`..........,,###############++#+#####+++''++.,;';';';;:::+++++++++++++++++';.;,:.;,`:::;:::,`....,...````..
############################################################################++';::,,,........................:##############++##+#####+:++'++;:;.;;:;:::;`;+++++++++++++#+,':'';';:,,;,::::,.``.,,,..````.,,
############################################################################+'';::,,,,......................,:#######################+++++'+';+',;.;`,``;,:::++++++++++++++'+'','';:.;::,,...`.,,....```.,::
###########################################################################++'';::,,,,......................,:#######################+++++++',:::+,,:;;:,,'.`:+'++++++++++;:+;:,';:,.:;;.......,,....``.,,::
###########################################################################+''';:::,,......................,,:######################++:+#++++'+'.;`;.;::'.;:,,,,'+++++++++;++;'+';:,.:;;,..,,......,.....,::
###########################################################################+'';;:::,,,.....................,,:######################++++++'+:''+++,,,:.,'.;':;,.,+':++++''.+'.++;;:,.:;;,.,,,.....,:,,..,,,,
###########################################################################+'';;::,,,,,.,.................,,,:#####################+####++++++.''+'+:;;;+,;'.:,::+.`;':,':+++;;':;:,,:;:,,,,,..,::;:,,...,,:
###########################################################################+'';;::,,,,,,...................,,;######################++##+'++++++,:;'`;.;.:'+,,:;,;:;'',,''+++++;,;::::::,,.....:;:::,,..,,,:
+##########################################################################+';;;::,,,,,.,.................,,,:######################+##+++++;''+++'+:;,:,;++;,':.;''';:','+'''':.;;::;;:,.....,;;:::,,..,,,,
++#########################################################################'';;;::,,,,,,.................,,,,:###########################+++'+'+.+'++++;+,'+','::'++:.':,++'''',.:;:,;;,...,,::;::::,,....,,
#++#######################################################################+'';;;:::,,,,,.,...............,.,,:+#########################++#+#+++;+.+:';.;.:+'.'+;;++,;+';+';++',.:;,,;;....:;;;;:,::,,...,,:
+++#######################################################################+'';;;:::,,,,,,,...............,,,,;+#########################++#+++#+++++++':'::++;;+,,'++;:,+'':'';,.::,.::,,::;;;:::,,:.....,,:
++########################################################################+'';;;::::,,,,,,,............,.,,,::+############################+#;';'++++'++;+;:+;,;;;'+'.''+'++',:,..:,.:,::::;;:,::,,:,....,,:
+#########################################################################+'';;;:::,,,,,,,,,............,,,,::'##############################++++#+.+:;',+;,;'::''.++;+++;'++;,,``:,,:::;:::;:,::,::,,...,::
++########################################################################+';;;:::::,,,,,,.,...........,,,,,::'##############################'#+#++'++++++'+;;+:.';'+;'+++:'+:,.``::,:::::::;::::,::,,...,::
#+########################################################################+';;;:::::,,,,,,.............,,,,,::'##############################'++,+';++,'+'.+;'#':+++:++'++++;..```::::,:::,::,:::,::,,,..,::
##########################################################################+';;;:::::,,,,,,,,,,.....,,...,,,,::'###########################++##+++++++#'++++++++++++',+++'+++'.`.``,::,,::::,,,:::,:::,,,,,,:
##########################################################################+';;;:::::,,,,,,,,,...,,.,...,,,,,::'###############################++'#+#++:+#++,+#+.++'+#;++++++;``.``:;:,,:,,,,:,:;:,:;:,,,..,,
##########################################################################+';;::::::,,,,,,,,,,..,,..,.,,,,,,::'#############################+###;##+''++##+'+##+++++##++#+++,```..:;:,,:,,,::,:;:::::,,.....
##########################################################################+';;::::::,,,,,,,,....,,,.,,,,,,,,::'#################################+##++####++#+++#++++++#++'+':.`.,`:;:,,;:::::,:;;::::,..`...
##################################@@#####################################+'';;::::::,,,,,,,,,.,..,.,,.,,,,,,::'####################################+#+###+++++#+,+#+,#+++'+':`.,.:::,,,;::::::;;:,,,,.......
###################################@#####################################+'';;::::::,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,::;'#####################################+:++#''#++#+''++++'#+#+',..,:::::,:;;::;;:;:,,,,:,..`...
####################################@####################################+'';;::::::,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,::;'#####################################+#+###++##+##+++++'+#+#';,.,::;::,:;;;;;;:::,,,,,,..``..
##################################@@@####################################+'';;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;'#########################################++####++++##+#++'++';::::::::::;;;:;:,,:,.,::..````.
##################################@@#####################################+';;;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;+#############################################++#;'+###+##++#';:;;:::::::;;::,,:::,,.....````.
#########################################################################+'';;;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;+##################################################+++#++####',,;;;;,,,..,,,,::,,,,.....`````.
#########################################################################+'';;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;+##############################################+####+##+####+;,:;:::,...,::,,,:,,........````.
#########################################################################+'';;:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;;+###############################################+##+##++#####;,:;:,......,,,,,,,.,.......```..
#########################################################################+'';;:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;'#############################################################;,:::,.....,,,...,...,...........
########################################################################++'';;:::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;'#############################################################;.,::,...``......,..,,.,,,,......
########################################################################++'';;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;'############################################################+:,::,..````......,..,:,,,,,......
########################################################################++'';;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;;+############################################################+::,....````......,,,,,,,,:,...`..
####################################@###################################++'';;:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;;+############################################################+:,,....`````.,,,,:,,,:,,,,,.,..,,
#####################################@##################################++'';;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;'+############################################################+,,,....```..,:::::::,,,,:;::,,,,,
########################################################################++'';;:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,:::::;;'#############################################################',:,,,,.......,,:::,:;;::;;;,,,,,,
########################################################################++'';;;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,:::::;''#############################################################',;:::,.```.,,::::::;;;::;;;::,,,,
#+######+###############################################################++'';;;:::::,:,,,,,,,,,,,,,:::::::;'+############################################################+',;;::,..``..,,:;;;;;;;::;;;::,.,,
#########################################################################+'';;;;:::::,,,,,,,,,,,:,,::::::;;'+#############################################################':'':,,....,:;;;;;;;;;;:::;;:,,..,
#########################################################################+''';;::::::,:,,,,,,,,,,::::::::;;'##############################################################':;';;::,..,:;;;;;;;;;::::;;::,,.,
#########################################################################+''';;;::::::,,,:,,:,,,:,:::::::;;'##############################################################';''';:,,..,:;;;;;;:;;;:::;;::,...
#########################################################################+'';;;;;::::::,:,,,,::::::::::;;;'+##############################################################':'+';:,,..,:;;;;;;;;;;:::::,,....
#########################################################################++'';;;;;:::::,:,,::::::::::::;;;'+##############################################################''++'':,,..,::;;:;;:,::,,,,,,,,...

der

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,````` ``  `     ``                                      +#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@;+##';,,..:#@@+'@##;'@:@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@##+'@@@#+''::,.:;,':,,,''''#@###@'#@#@@@;'##@@+#+'+;#'+##@''#@+##':,;';:+;@###;,+#++'##;@@@@#@@@@##;@##+.  ` `  . ` `` ``,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,..```..:+;,..,``,+@@@@@@@#@@#@####+'':,.......:,;'';;'@@@@#+'#++@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,,````` ``  `     ``                                      +'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###'+#@:',;.:;#@@+'+#+:@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'#++#''',,:.;:,;:,,::;#+'##+,+#++#@@'#':+#@#;#++':#';':++;+#+#++:;;';;#:@+##.::#+;;#+#@##+++@@#+'+##+'`  ` ` ` .` ``````,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@';,.``.:'',.....,+#@@@##++'##+++;++;,..``....,,::;'::,:+@@@':;###@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,,````` ``       ``                                      :##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#++##;:',,:##@#@;@##;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'+#'',',.:;':':,,.;;++'##::;'++'##'+:;'+#@#@#;,;#;+#:'++##;#;+:,;+;;;:#+#'.;,#;':''+#'#;;@@@':,#;#;,.   ` ` ``  ` `:':@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+;,,:#;..`.,:+###@#'':,:#'::;:':,,.........,::::,..:;;#@@+;#@#@@##@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,,````` ``                                             :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@##;@@+;:#.;#@@@@@'#+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@'@@@@+@@+##+''+:;:',;;;;.,,:,;#;+#:'+#'###;+;:;''#;;#':;,,,+;;:#;#+;#,+,`;';+''##;:`::#+,:+###@#+'##+:.,:++,::`     `   `  `,,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..:''+++:,.,;+##'+##',,:.:;:,,,;..`.,,......,:,,.,,;:;;+@@######'+@@##@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,.```` ``                                             ,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;@@+;;#'##@@@@+@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#@@@'#;+'+@';,;:,:,.,,;:;'#;''.#+;;##+;:.,:+;;::;:,,,:,;,,:':#;,+;;,`,;,++##+:::,:';::'@##'@#+##'..`';;.,.     ``   ``` .,.;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',``.:;'++,.,;#@@#+##+,,,..:;,,:,:...,..``....:...:,,,,:;#@##;+;'::;######
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,.````  `                                             ,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@+;+##;+'+#@#@@@#@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#@@@@;##''++'';::,..:..';,+':+;.#;+,'#;:,.,:+,+;:+,,:;;':.;:,+',,#+....,.:;+'';::,:;:,,++#@;#++#;;..,;:;.``   `  `.`   ` ````+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,.,.,,;;,,:;#@@#+:;',.`.,,:,,,:...``````..```.....,,..,,###;,,::'+';:''+#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,.````  `                                             `'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@;@@@#+#+#@@#@@@@@+@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@##@@+@@@@'++;'+'#,'#;,.,,`.;+.+;;#';'';:';.::'.;::++:;.,,;;'..:..+:.:#;....:,.,':':;.,,::..+###;'+#++.`,:..;````  `  ..`   `` ````,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,,:,.,,,,:''#@#+',,;:...,:,.,:,...``....````..,,,.,...`.'##',,,+'+:,;''';;
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,,.````  `   `    `                                      `;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@+'#+####'@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#@@@:#'+;#'+#'#;,,.:.`,,;;',:#:::'.+:..,,'`:,;:,;;....,;.,:.,',`;#'.`..:,:;,,':',,::...'#'#:,+#''``.;..`````  `  ..   `` ..` `;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;;:..;,,,:+@@#;:,;;;:::,.`,;;,....,...``````.,,,....```.,;#;,::;'+',,,....
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:..````  `                                             `,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@##+#@@@##'#@@+@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@#+#@@+'+'+;@++###;,..:`.,:;:,:,#:;:,,:::,,.,...':;':``.`.:..;`;;,,;++......:;.,'+'::,:`,.'#:+;:+#;;``.:...` `  `  ,.`   ```.```.'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##..:;:.,;#@#@;:'++'':;.`.;+;.```.,.``````..,,..`````````,'#+:,'+':....`.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.````  `                                              ,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@;+#@@#@#+@#++#@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;@##@@@#++#';##+###,:...``,,+,::.;,,'.;:,:,:,..,,+:,;,,`.`::``,`;;,.,;'``....,,..'#',..'`.:'+:;:;#';:` .,```` `  ` `..`   ```` ` `:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+',+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,:+;.;#@#@@#':++'+'.``.,::.````..`` ```.,,,...````````.''';''':....``` `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ``  ``                                             .:'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#''@##;+@@#@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@+@@@@#;##;+#@@@;:,`..``,:+.,.,',.;.;':;.,..,,',:..`.`.`;,.;.,;:.:,,:`.```:,:..:++.,.;.:;.+,,';#::.``',```` ``  `  .`    ``.` ` `;@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@#+:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#;:#####@@+:;:;;,```:::,.`` ```````....```````` ``.;''+'';;,.`` ` ``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ``` ``                                             ``,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,'@@''@#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@@@@@;:+#+##@@#;'`...`,.',,,:,+:.:,':;,.:,..,,::.`..``,:,,,.`,,`;;,.,.`.,.,...,+;.....;;.':.;++;:` .'.```  `` `  ``    ``.``  .+@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@#@##+:,'';..``:+;,``````..```..,..```````  ```,+##:;+',`` `  ``,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.````` ``                                             ``.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#:'@@''@+#@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@@@;,'+@+@@@#:,..`.`.,':.::;+'::,:;,`,..,,`.:.``.,..,..:.`,..`,,`.,`..,,,,,`,;,:..,.',,',,;+':.``.'````  `` `` ``     .`` ` ,+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#';';';...`.'+,.``` `.`` `.,..``````  ```.,+#+#';:,```  ```..,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.` ``` ``                                              .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;+#@++#@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:;';#;@@@#:,`.```,',;.+.'+:;':.;,`:..;.,..,.`.:..';..``,.:`..,`,,.,....``.;,'```,:::',:'+.:. .::```   ``  ` ``     .```  ``,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,:,;',.:..;'+:.```` ``````...```````  ``..,:++#;,,.``` ` ````,,,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` ``` ``                                              .+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@'@@##+@@@@##@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@#@#+.:++@;@@@#+..```..',;.;,:;'+;,......::`..`.'`.::.:+,,`.,,```,,,.;.,.`.,```++;`,`,,:;;:;:+`,``.;,```   `  ` ```     ````  ``:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#;:';:,.`,.,'';',`````` ```...````````  ```...,;;:;,.,.`  ` ``.,;+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.````` ``                                              `;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@#@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@#;@@@@@##,.;:@###@@+,.````..;:,'::;''',.,.....;...`.`:.,:;..:::`.;,``..,,.:,,,....,.#+.`;,,:::'.'+;.```.:,``    ` `  ```     `.`   `.;@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'':,+;,..::''''#'.```````....````` ``  ````.,...,,,,,,``  ````,;:##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,`````  `                                               .+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@#;:@@@@'@#@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@'@@@@'#'..';@;@+@@+;:.```,.:'.';:'#:;;;:,.,.:+.`.``..,;::,;:,.`:,,..``..`::;,:.,,:.++.`.',,;;,..#,,` `.,```    ``   ``    ```` ` ` .+@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@':;#',`.,+##;,+#+:....```,:...```````  `.`.,,,.`.,`.'..``` ` ``.:'+#@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',`````  `                                               `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#@@#;;###@+@#@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@#++,`,#:@;#;@@':;.```.,,:`''#';##.;,;;,.::.```.:,;+;;.+,.``#:....`.``+::,;`.,:.##..;;';::.,:'...``..```    ``  ``   ` ````    `:@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@'.`.'###;:##;.`..,,,,:....``````` ```.`.,.````..`,:,.` `````,;'#@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.` ``  `                                               `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#@@+';###@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@+#;,.:#:#:@;@@:+,```,,.:;:;##';##':,;':::,.````,:;;',;;.,.`#;.`.``.``',:,.`..;.+#..',;'..:.;'..``..````    ``        ```  ` ``.'@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##.:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.'+##+'''#; ``...:+;,,,.``....```````,,.`  `.``:,```` ````;##@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,`` ``  `                                               `;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#;+'##@@@'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@@@:+,`.:+:@+#+#@:#..``;;.;,'@#;'##;';,+';:,,.````''';,.+';,.,'.:`,..``.+.....`.:`';::;`,;`:,.',:.``..` `    ```  `     ``     `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@#@###::';.`..,.,'';;;;,,,`..``````,..``  ..`::.``````.,:+@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,` ``  `                                               `:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#++##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@##':``,'':+#@+@+#'.``.::,';+'#;'##+::,'+';,:``` ,#+;;';::,:`;',,`:+,``.:...`.`,``',':,:,';;,,#`,,```.``.     `  ```     ``      `;@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#++++#+,,;',`.`.,:+',,,.,::,;,`````.,.`   `..,;.```.`.,:,;#@@@@@#;
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`````  `                                               .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#'@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#,`.+#+;''@#@'#:`.`.';';+###;##+:',:;++::, ```;#;,,':;:.:`;,.,`.',`,:,..,..`,,`+.'::';+::;:.,,.```.```       ``     ``      ,+@@'@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;+###+:,;+;,.``,'';:,..`,,::;,,..,:'.`    ...;,```.....'+#@@@@##+#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,. ```  `                                               .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;#@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@##'`..###@':##@+#;``..###+@@#'+@##:,:';;','``` `#+;;:;,;,.,,'...`:,:.'+,',..,`,,.'.,:'::,.:,:,,,.```````       ```     ```      `,##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;:++:,,.:'+;;;,.,.`.,;.,:,,:;#:`    `...:,`.`.``.:#@@@@@@@@##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:. ``` `   `                                            `#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#+;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..,#@@@;;@+#++.`.`:#@@#@@@+'@@+;:#''+';,````.+'.,+;:',..,+.`.`:```,#,':...`::,:;;'+:',:,:,;:,```````    `   ``     ```       `;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#';,,+'.`,,;::,,,.....;+':,;,':+':,`   `..,::......,;#@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ``` ``                                               `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##...,#@+#;;@@+';.``.:##@#@@@';@@+,'''#+';``` `.+.,:++::.,.';``.`,..``;:+;,.,.:;;:':#+.+,::;,:;:`.`````        `     .`       `.''#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'##',..,'+...,,,.....`````,,::'+#++',,.``   .,,::,....``'@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` `  ``                                               :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+#@;'+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;...:#@'#+,##'::.``.,+#@'@@@+'@@+;#:##'#:`` `.;+.;+#;':`;,',.``,.,:`..:';:.,`++;,+;#+.;::::'';,..``` `        `     .`       `,#;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@##'@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;;',.`.`:'.````...`..`` ```,...,:+##+:...``` ``,;;;':...`,+#@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ``  ``                                               .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'+##;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,..`+@#+@#:#@+.,..`,'##@#@@@@@#@;#@;+##'`` ,,#+.;+#;';,.:'.```..;,.,..:.;,;.++':+:++,,;::',;;,,``````        ``     .`       ``.#+;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:..``.`.,`.`````.`.`.`````,,,,:''',.,;;:.,,.``.;'##;,``.,#@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ``` ``                                               `+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'+''#@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@+`..`@#@@@@;###.,,``'+@@@@@@@#'@#:##;@##:`` :'#',+:#+',::;+.`.,,`...:;..`:.`.''#.++;',;':;''+:,,``````        ``     ..       ``,#:';@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,.```.`..`.```.```.`..` `.`.,..,''.````,;'+#'::'#+'',..:;#@#@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ```  `                                                :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#'#',@#+#@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@#;.`..@@@@@##@#+...``'@#@@@@#@##@+'@;+@@#,`  ;'#':++##'.::;;``.:,:,`.:;`.``..;;;+,+#;','+:;;;+.,.``..``        ```    `..      ` ```;',:+@@@@@@@@@@@@@@@@@#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+,```.`..,...``.````.``` `.`.,``,,.````` ```:+##@#@++:,.:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ```                                                  ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@#+#:,#@+@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#:..`'@@@'@#@#@:,..``;@#@@@@@@#;@+##'@##;``` +#@:+#+'#;,;`:.``.:`.;`+:'..,`:`;';;,'+#',++''::;:,.```..`        ```    ``.        ``.',.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.. `.`,;.`.`..` ``.`` `````,,.,,` ` ` `` `.'#@@@@@+,,;++@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ```                                                  ,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@;#':@##@@@@@@@'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@+... '#@@+##@@#:,..`.;@@@@##@@@:@##++@@#,.` `;@+,'#++',:;,,`` `.`,+.::'`,..,.:',;,###,;:+##;:;:,..```````       ````    `.`      `  `.;::,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@##+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'.````.,.``..` ``.`` ``.`...,,,`` `` ` ```.,;#@@@@+:#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` ```                                                  `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#''''#+#@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'..`.;@@@+#+@@#;,`.`:##@@@+@#@@;@@@@''#'..` :##@;+###+..::;```...,';::+.:.,,:'+,,,+@#,'+++'#',.```...````        ```    .`        `.,;.:;#@@@@@@@@@@@@@@@@@#'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`  .:,.`,.` `` `  `...`.:,..`` ` ` ` ```.'@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.` ```                                                  `.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:;'+++#@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.. .:+@@'#'@@';,..`:##@@@@@;+#+@+@@@+#:.``` ;@@@####''.`.;:,``,,..;`':::,`.::#+:,:;#@,,#;';#;,``````,, `   `           ``        ``.,;:';#@@@@@@@@@@@@@@@@@@;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+''.```:;.....`  ```` `.:.`.;,.``` `` ``````.,#@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.`````                                                  .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:;;+':#@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#,. :++@@+@@@@:,,,``:#@@@#@#@++#@#@@#++,. ` `#@@@@#@+',;,,::: `;:.;;.+::;,``','':';##@:;;;;+#:,````````.`````       `     `.        ````..';,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;::`.`:#:`..` `` ` ````.,``::,.```  `` `` .,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.````  `                                                `#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';,;++:#@@@@@@+'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'@',.` +##@@+@#@#:,,. `''@@@@@'@@@#@@#@@#:..`` ,'@###@##;,;.;,:, `+:`:#;;,,:':.:;'+'+:#+#'+';;#+,:`.````  ` ````     `      `,         ``,.':+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+:++:,.```` `` `````.,`.,;:,.`   ```` `:::#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,`` ``  `                                                `;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'';.'#''@@@@@@#;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;@;,```+'@@@@@@#',,..`.#:@@@@@@@@###@#@#'.`. `'+@@@@@'#:;;.'.,,``+:`:'#'..'':;'+++++:#+####+'#+,,``````   ````    ``      `,          ```.++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####;,..``` ``````.,,:;+;,,```  ```,...,#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`````  `                                                 .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;+;.'#;@@@@@@@#,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#;.``:@#;@@@#@@':.. `.#@@@@@@@@@+@'#@##:..````+@++@;#;#,':,;`;...+:`+'#+'.#','+++++;+#+';+##;'',```````   ```     ` ``   ` .           ``:;###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++::;.,`.```.`..:'''+';:.``` ```````.,+##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,` ``  `                                                 `#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;;:,#@'@@@@@@@#;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;#,.. :@@:@@@@##,,.`` :#@@@@@@@@#+#+@#@+:,. ` :#@##@'#:#,;:;+`.``::``++'';,#;,;#+#####@@+;+#+:++,````     `` `     ``   `````          `. .'###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,:,,.:,,,:,,:;'#####+:..```` ````.:;#+#@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,` ``  `                                                 `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,:.+#@@@@@@@@#;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;#..``:@@'@@@@@+.,.` `'@@@@@@@@#+@@@@##;:, `.;#@@+@#+''.,.++.```,:.`+::'';#;:+#@+''#@@@+;@#':''.`. `       `    `  `    ```.           ```.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;:......::'#;:'+@####+:`````````.,.:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,` ```  `                                                 `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,:,.'#@@@@@@@@#:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'..``+@@@@@@@#:...` .@@@@@@@@@+@@#'##':,`` :#@##@@@';:.::;:`.``+;,:'.;;;'':'#+++'+@@@@@;##+++'.`.`` `      ``   `    ` .` .           `````'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,..`.,':,:'##@###+',.,;::,,.,;':;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` `                                                    `'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.;,:+#@@@@+#@@+'@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@#:.``.;@#'#@@@#...` '@@@@@@@@@@@@#;#+',,`  ;@@+@#+#:,:...+,.```;,;+,`;,';;:;#:';#@@+#@@##+#;:,``.. ` `     `   ``    ` `````           `````'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,.,.:,;';+;::;'';'+;:;:'';,:,,,;++';@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.` `  `                                                  ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,:+;;@@@@@@@@@'+@@@@@@@@@@@#@#@@@@@#@@,,```;@@;#@@@#,.`` .#@@@@@@@@@+@@@+##:..` `@#@@@@#@:,.,.`#:.```:,';..#.;;';;;:;;#@#+#@@###+,:.`...``          `      ` `..           `` ``:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####:.``..,,';+#+#@@@@@@+##;:::,,....,::+#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.` `  `                                                  .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:,`,'';##@@#'@#',+@@@@@@@@@@#'@@@@@@@@#+,````@@@##@@#'..`` :@@@@@@@@@@@@@#'+'... ` .@@##@#@+;,,.,,',:` `::+;.';,';:'+'';+#@#+#@@##@'.,`.`.``                  `,`           `` `:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#::';.`..:;:,:;#@@@@@@@#'::;.,,,,.`....,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.` `  `                                                  `+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;;`,;''@@@@@'@#::#@@@@@@@@@@@'@@@@@@@@@'..``:@@@@#@@#,`.`` ;@@@@@#@@@##'@#++:``````;@@@@#@#';.'.,,+.`..`:.;:`;:..'.+'#+:#@@@#@@@@@#+,,,.`.           ``        ``            ` ``,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:..,,..,,;'::+#@@@@@@@#:.`.``.````````.;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.` `  `                                                  :+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,`;,+#@@@@@###+'@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@',```;#@@@;@#+..````+@@@@@'@@@#@##;#+.``` `+@@#@##@+,,;..:'...` :.;:,;;:,#:+,@+:#@@@#@@@@@@+:.:.`` `          ```      `  `             ` `,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:....``.:+##'+#@@@@@@@@@#:`.`````..`..`..;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.` `  `                                                  .;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;..;:+'@@@@@####+#@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@;;` `'##@@;@@+..`` ,#@@@@@+@@@@@+;'#'.``` `.@@@@@@##;.,+.`,'`..``'`,::;,';':#:#+'@@@@#@@@@#@+,`.`. ``          ``      `  `              ` `,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,``.:',:+@##@@#@@@@@@@@@#+.,.`````..,,.;;'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `  `                                                  `:'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;:.''+@@@@@'#@+;:@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@,` ``++#@@##@'.``` +@@@@@@@@@@@@':##,``  ;@@@@####'`.#.`''`..``;`.::#.+:;:@'#++@@@@@@@@@@#',.`````           ``       `               ` `,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..`.:'+@@@@@@@@@@@@@#++';,....``...,,:#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` ``  `                                                   ,:@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+::,'';@@@@@'@@;+;@@@@@@@@@@@''@@@@@@@@#:. ``@@@@@++#;.`` `@@@@@@@@@@@@#''';.``  `+@@@@@@@#;..+``;',.,.`,.,::+.'::;@+@@@@'@@#@@@@@@+.:`````           ``      `  ``          `    ```.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':.,'#@@@@@@@@@@@@@@@@##++':..``.,.,,'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `                                                     .,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,;';#@@@@+@@;+#@@@@@@@@@@@;+@@@@@@@##,`` .@@@@@++#,.```:@@@@@@@@@@@#'#:,:``  .;@@@@+@@#..`:..'':.;.`,`,.,;::+:#@#@@@+;@@'@@@@@@'`.`````            `       ``   `       `     `,'#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@@++#@@@@@@@@@@@@@@@;####':,,..`.,,,,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `                                                     `,,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:.,',:#@@@@+#@+;#@@@@@@@@@@#;#@@@@@@@@+;` ;@@@@@@@#,.` +@@@@@@@@@@@'+#'..``  ;'@@@@+@##.``,.,,+,.:`.``. ,:';@#@@+@@#'+@@+@@@@##'.``.` `            `           ``            `.;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#''+':,;@'+'''##@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `                                                     .`;@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:.;:,'#@@@#'+#+,#@@@@@@@@@@'+#@+@@@@@@+.`` +@@@@@@;':.. .#@@@@@@@@@@'#@+':.   #@@@@@+#@#.` ,.::,,.;`,``.`,'+'##@@#@@''@#@@@@@@@+,...` `             `            ```          ` `.:'+@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####@@#@@@@#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,  `                                                      `,#'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.':,+#@@@@##+';@@@@@@@@@@#,@@@@@@@@@@#, `+@@@@@#;#,.` ;+@@@@@@@@@#'###:.`` ` `#@@###:###`.`..;:.;.;`. `.`:';+#;@@@@@''#@@##@@@@;,.`.``.                          ````           .,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@#@@#@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+, ``                                                      ``:;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.;,:#@@@@'@@':'#@@@@@@@@@+.@@@@@@@@@#;.```+@@@@@@++,``.##@@@@@@@@#'@@+'.``  `:'@@##+,###..`..',,+.:````.;:+;:@;#@@@@##@@@#@@@@#+.``` `.              `             `````          `.:@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'#@@@@@@@@@+'#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,` ``                                                      ``,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,,,.'#@#@@'#@+,;@@@@@@@@@@',@##@@@@@#+;`` .+@@@@@@#;.``:+@@@@@@@@@;@@@#,.``   +#@@@#+:+#',..:,',+;`;,.``.#+:#;@;@@@@##@@@@+##@@++.````.                             ```           `:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:` `  `                                                    `.:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,.''#@#@@@@#:'@@@@@@@@@#,,@@@@@@@@@'.. `,@@@@@@@+'...,#@@@@@@@##+@#@'.` `  ,@@@#++'.';'```::+;',,;,, `,'#:+'##@@@@@@@@@@#@@@@+;``` `.                              ``          ` .+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;` `  `                                                    ` `.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,:.;@#@@@#@##;@@@@@@@@@@#,.#'@@@@@@@#`` `:@@@@@@@;'.:;;+@@@@@@@#+@@++,`` `  :@@@@++'.'':`` ,,'+...:..``'+#;+#@@@@@@@@#@@@@@@@#;.``` ..`                               ````       ` ``.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`  `                                                       `.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,:.,@#@@@###+:@@@@@@@@@@',,@:@@@@@@##.` `:@@@@@@@+;.':@@@@@@@@@'@@@#+.``   `+@@@#',,.,;,`.`,;#.``,;``` .+#+'@@@@@@@@+@@@@@@@#+,,`.``.`                              `  ````        `.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`  `                                                       `,++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.;,:@@@'@''@+'@@@@@@@@@@+,:''@@@@@@@#````:@@@@@@@+,,;:#@@@@@#@+@@@#@;.` `  ,#@@##,:,.:,..` ,+#````;,  .;##'#@@@@@@@#@@@@@@@@+,,`:``.                                    ``    `` `:#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`  `                                                        ,''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.;.'@@@'@;;#++@@@@@@@@@@'.'':@@@@@@#'````+@@@@@@@'.;+;#@@@@@@##@@@@',``   ;'#@#+.,,`,:.,` :+:`. `;: `.'##+@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,`. `.`                  `                         ``:;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+`  `                                                        ,,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.#,'@@@##:;#+'@@@@@@@@@@;.+;;@@@@@@#+````#@@@@@@#+.+'#@@@@@@#'@@@@#+.`` ` .#+@';:..,``...` ',.`` .;: `,#@'@@@@@@@@@@@@@@@@##:`.`````                  ``                         `.'#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#`  `                                                        `.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.;:;@@#'#'##++@@@@@@@@@@,,#:'#@@@@@+:` ``#@@@@@@#;.;#+@@@@@@:#@@@@#'``   ;,##:'.``.:.,..`.+..`` `'.` .@+'@@@@@@@@#@@@@@@###,`````` `                 ``                       ` ` `,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.` ``                                                        ``'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.+:;@@++##@+##@@@@@@@@@@.:#;,#@@@@#+, ``.#@@@@@@#;.;:#@@@@#'#@@@@@#,` `  ,;#'.;````:.,:`.;:;:  .#,. ,#;#@@@@@@@@++#@@@@@@+,``.```                   `                          .,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.`                                                         ` '@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:,#;+@@;''+#++@@#@@@@@@@+,#;;.#@@@@@+.` `;;#@@@@@#;,'+#@@@@#'@@#@@#;:`   `,#@:.,``````.,`,.,;.`` `'`` '#'@@@@@@@@@'++#@@@@@;.``, ``                   `                      ``  ` `..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`                                                          `;@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@:,+'+@@;+;#@#;@@@@@@@@@@':#;:,@@@@@@;,`` ;'@@@@@##;`';@@@@##@@@@@@#:.    `,##,,. ` :.``.,;`,.   '``` ''#@@@@@@#+;,@#@@@@@#:.... `                   ``                       ``   ``.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`   `                                                      `;#@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.':+@#;@'@@@#@@@@@@@@@#;:++.,@@@@@@,.```;@@@@@@++,.+@@@@@'@@@@@@#+,` `  .;#;..` `.,``,;.`:``  ,` ``;'@@@@@@@+';:@#@@@@@#:,,.` ```                   ``   `                       ``.'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`   `                                                       :;#@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.',+@@;##+@@@@@@@@@@@@';;#;`,#@@@#@.`` .#@@@@@#;`:+@@@@##@@@@@@#;.` `  .`'#,`.  `.,``:`,..``  `,` ``,'#@@@@@#+'',#@@@@@@#:..`````                    ``                         ``` .;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:` `` `                                                       ;:++@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,':@@@;';;#@@@@@@@@@@#+:;#,`.#@@@#'``` .+@@@@@@#,`:#@@@@#@#@@@@'+,``   .,#:,.  ``.``.`.:``  .,````.+@@@@@@@@#:;;@@@@@@+,..``.`                     `    `                     ` ```.,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:` ``                                                        ;;;'@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@#+.+:@@@##,;@@@@@@@@@@@@;:#'``,#@@@@:.` .@@@@@@@'.`;#@@@@@@@@#@@#+, `   `.+#:.``  ````````;```  ,,````:'#@@@@@#@+,;,@@@@@@+.:.```                     ``   `                       ````.:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;` `                                                         ;,:'@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@#,#;#@+++,:#@@@@@@@@@@@,,#,`.:@@@@@.`` ,@@@@@@@:`.@@@@@@@@+@@#@#',``   ,#:,``  ```` `.`...  ,.````;'#@@@@#:@::.;#@@@@#'`:.`.`                      ``                         `  ````,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`                                                          ,,;;@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@#+,+#@#++;:,'@@@@@@@@@@+:,'```,#@@@@.`` :+@@@@@#. :#@#@@@###@@@@#:,    `;+,.``  ` `.` . ``.`  `` .`.#@@@@@@##::`,@@@@##:`,` .`                      `                          `` ````,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'``                                                          `.;,@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@+',##'##;;::@@@@@@@@@@+.''```.#@@@#.` `''#@@@@+.`+@@@@@#+#@@@@@';.  ` ``##:``   `.`` , ``` ` `.` `,'@@@@@@###':.'#@@@@#,..```                       ``   `                        ``````,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'````  `                                                      ` .,.@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@;.##'++'';,@@@@@@@@@@+.';`` .#@@@+.  '#@@@@@;``'@@@@####@@@@@':.` ` .,#::``  ` ..`  .` `   ,````:+@@@@@@@@#:+:'@@@@@+,,..``                       ``   `                       `` `````.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `                                                         `.`@@@@@@@@@@@++@@@@@@@@@@@@::+#+++;:',@@@@@@@@@@',#,`` .#@@@;.  +@@@@@#:`,#@@@@@@@;@@'@#;,.   .+#;.`` ` `..  `` `  `.` `+#@@@@@@@'',;:'+@@@@;;:``. `                          `                       `````````.,'+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` `                                                         `.`#@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@#:'+++##;:+;@@@@@@@@@#:,#`  .#@@@:`  `'@@@@@#..:@@@@@##@;@##@#:.` `  ;#;;`` ` ` .``  `` `  ```` :@@@@@@@@;,,.,.#@@@#;:.``,`                           `                       ``````````.,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```                                                         `` #@@@@@@##@@@#'@@@@@@@@@@@''#+';''++'@@@@@@@@@@.'#`  .#@@#,`  `:@@@@@#..'#@@@@:@@'@'@@#,``   .+#::` `  .``  ``   ```` .,##@@@@@@#:+`:.@@+@#:;:,,``                                                  ````````````:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+.```                                                          ``@@@@@@@++@@@;#@@@@@@@@@@@#+##+;+;#++@@@@@@@@#+,#'`  ,@@@#``  :@@@@@+`.#@@@@#;##@@@@'#,`  ` `;#+:.`   ```   ``   ``.. ,,+@@@@@@@',;.,'+@#@#:;.`` ``                           `                     `  ```````````.''+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.```                                                          ``@@@@@@@#+@@@#+#@@@@@@@@@@@@#+':+;++'@@@@@@@@#:;#:`  ,@@@+.  `'#@@@@+`;@@@@#@:#++@@#;#:`   `;#:,`` ` `````  ``    `..`:++@@@@@@@;,,,,++@@@#';`.```                           `                       ` `````````;':+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.```                                                          ``@@@@@@@##@@@@#@@@@@@@@@@@@#@';::'+++@@@@@@@@#:'#,  ,@@@#`  .+@@@@@;.##@@#+;:#+#@@@;#:   ,#+,.`  ``` ` `   `   ` ``,,##@@@@@@@,,:.':+@@@#+;`.                                                    ``` ```````,',,+@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.```                                                          ``#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::;'+#@@@@@@@@',#+`  `,@@@+`` `.#@@@@#,.@@@@+;,:#+##@#;#.`  `;#,,``` ``` `    `    ``.;#@+@@@@@@,.:`',;@@@+';.`                                                    ````````````.',`,#@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,```                                                          ` +##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#;;;:;'+@@@@@@@@@::#+`  ,@@@'`  `,@@@@@@:;@@@#+..+;++##+;#.`  `,@+.:`  ``     ` `   ```.#++;#@@#@#;.``'.;@@@@;,,.                                                   ```````````````:...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,```                                                          `@#+@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#;::,:#@@@@@@@@@+,,#:`  ,@@@+`  :@@@@@@'#@@#''.`#::@#';++.`  `'#;..` ` ``  `    `   `,,,#;'###@##@':,,;,#@@##;,.`                                                   `` ``````````....,;@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,```                                                          `###@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#+,:,'#@@@@@@@@@':;;,   ,@@@+`  `:@@@#@@;@@@#;'`.+':@@;,#:.`  .##..`  ```      `   `::'''@#++@@#++;,,..@###+:,.                                                   ```````````````..``.,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:```                                                           +#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##::,:##@@@@@@@@';;;.`  ,@@@+`` ``#@#@@'@#@@##'``;;'.##:`#:.`  ,@'```  ```       `   `::+'#+@##@@#;':;`.:#@@#;,,`                                                  `````````````````.```...+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                          `'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,;:'##@@@@@@@#'..'`   ,@@@+. ``+@@@@'@@@+@;.``;;:;;+:`#;`` `'@:``` ```       `  ``:;+#@#+#@@@#,##:``,@@@#,:``                                                   ``````````````...``...,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                          `;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#',;,''@@@@@@@@@'..'`   ,@@@+` `.#@@@@@@@###,```;#,:#+, +:.  ,#+.`.  `        `   ::+@###,##+@@;;#; `'+#@@..``                                                    ``````````````..``....+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```                                                          ,+##@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@#.;:';@@@@@@@@#:.`;`   ,@@@#`` .#@@@@#@+##;.` ,+,`,#+,`',`  ;#,``` ``        `   .:###++.++'@#;:#' ''##+::`                                                   ` ```````````````.```..`,;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```                                                          `+#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,:'':@@@@@@@@#,.`, `  :@@@#, `'@@@@@@@##@;.``:;:.;''. ,,`` #'```` ``         `  `.:@@#+.`''+@@#.+; `+;#@+',`                                                  ``````````````````.```..`.:;;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```                                                          `+@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,;;+;@@@@@@@@+:`..   :@@@#. `.+@@@@@@@#+#:` `,+.`'''. ,,` `@.```` ``        ` `  `.:##+;` ;,@@@#.;; .#+###'.                                                   `` ``````````````.```.``.:;.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. ``  `                                                        `:#'@@@@@@@@@:@@@@@@@@@@@@@@#,;:#'@@@@@@@@;:`.`   :@@@#` ,@+@@@@@#+@+`` .,#`.#:,.`,,  ;'.```````          ` `.'@++, `'+#;@@;+:`,@#@#+;`                                            `      ` ` ``````````````````````.,.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. ``  `                                                         ,@+#@@@@@@@#'#@@@@@@@@@@@@@#:;;##@@@@@@@@;. ``   `;@@@#. `:@@@@@@+#@@:  ,:;`.#:,.`,,``.#:```````           ``.##';` .#+;.++#+..,##@#:,`                                               ```   ` ````````````````````.``.,..:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```  `                                                        `:':+@@@@@@@#++@@@@@@@@@@@@@#:';+@@@@@@@@#,` ``   :@@@#,``'#@@@@@'###`  .+;`:+:.` ,,` ;#.``.`.`            ``'##'; :#:.`'##+..+;@#+;.`                                  `       ` `   ` `````````` ```````````````````.```,...'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. `  `                                                        `:#.#@@@@@@@@@;@#@@@@@@@@@@@#'':;#@@@@@@@#.`` ``   :@#@',`.:###@@@#+@;` ``',`+:,` ,:.`#:```.```           ```#@#;` :+. `.@#;.`+:#@++.                                   `     `     ````:;,.````.::````````````````````.```....:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. `  `                                                        `,,.#@@@@@@@@++++@@@@@@@@@@@@#;:'@@@@@@@@#,````  ` ##@@'``:##'+@@@#@#:  `,' .':;` `,;`:#```.``            `` ,###:  +,````'#,`.#'##+',                                   ` ` ``    `  ``.,,;.,.,:,::;'::.`,````````````````````....,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. ``                                                          `..##@#@@#@@####'@@@@@@@@@@@#':'@@@@@@@@+:````   #@##+..+#:++@@@#@#,  `:'`,''. ` .'.#'`` .``            `.`''+#. .+,`  :#:`,###+'::                                   ``  ..`.`` ` `` ````.,.``,::,;+;:;+,..```````````````````....,,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,` ``                                                          `.`#@@;##@@@@;#@+@@@@@@@@@@#+#;+#@@@@@@#+'````````` #@@+'.,;:;+#@@#@#+.  `:.`,;;` ` .+;#,` `.`            ``.##'+`` ,',` ` `#'`;+@#:,.,                                `````` .```.:;,::``.`` ````.:.`..`.:'''';';;;:.``````````````````,....:;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#, ``                                                          ,; +#@:#@@@@@@#'@@@@@@@@@@@##@##@@@@@@@@#:`,.````  ##@''.:;,,'#@@'@@+`  .;,`..,`  `:+#.``.` `           ```';;';` '':   +;,:'#@:.``                                ````` `,,.,,'::`.,:,..,.:,::::,,;#+'+########''::.````````````````,`....:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,  `                                                          .:`;@#,'@@@@@@@'#@@@@@@@@@@@@@#+@@@@@@@@+:,,..```` #@#+,.::,.'+@@#@+;  `;:,`..,  .,#'` `.`            .`:#+;,` `''.   '#+:###;```                          `  ` ` ````.``````;++#+';:;:,...,.,:;:,;++###+':,'';'+',,;',````````````````,.....,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,  `                                                          `,,,@#::#@@@@@@#;#@@@@@@@@#@+@@@@@@@@@@@#';,.`` ` ``#@@+.:;,.+:;@@+@'. ` `,,.`,..  `'#:` ```          `  `` ;#;+``` `;;`   ;@#+;##:``                         `   ```..````.`.,`,;,'+:,:.```,,..,...,:,::::::,,:,,..,,;;':::````````````````....,.,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:  `                                                          `,;,#@;.'+@@@@@@#'@@@@@@@@@;@@#@@@@@@@@@@',.;:,`.,..#@@',:;:.::@@@@@.`` ``,``..```  ,##`````            ` `#';;` ` `..   `+#';#', `                          `````....``...,...,',..`.`` `` ```.``.```  `.::,.,.``````.,;'.`` ````````````````,.,;#@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`                                                            ``:`+#'.;+#@@@@####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';'::,:,#@@',;;;.,:@@@@#``` `.````.`  `##;.````          ` ` `;;;', `` .,,`   `:##++',                           `````::.``.,,,,:;:..`````` ` ````````   `` ````````````...,,```````````````````..,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`                                                            ```:;:.:+@@@@@'#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@';;'::'@@@#++:;`,;@@@#'`..`,, `,,.`  `+#:.`              .'.:'``` `.,`    .@#;;+.` `                    `  ` `.`.`.,:,:,...,.`..`` ```` `  ` ```   ` `  ` ````````````.,```````````````````..,,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`                                                            ```,#;.`#@@+@@#;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'@;:;''+@@@#:':','#@@@@; ., ,` ``;`` ` ,#;:,`            `  `:.:;,` ` .,`   ` ;#;':.. ``                    ```  `....::,:...+;,.```` ``      `     `` `  ` ` `````````.```````````````````..,,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'``                                                            `` ,#',.,+@##@@#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@++@':':+@@@@#@;+;@@@@@@;``.`.````.,`  `##+:.`              ...,;`` ` .:    `;#+:, ``                    ```````.':,,.,.,,,+,:` ``        `       `    ```````````````````````````````...,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+``                                                            ```.#::..;###@@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'+#'#++##@@@@@@@@####@#@@@;```:,:`..',`  .+#+..             ``.`.'.`  ` ,;`    `:##;` ` `         `         ````..,',,.`,:'';::.` `              ` ` `    ``` ``````.,.`````````````````...,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.`                                                            ` ;'....;'##@@@#@##@@@@@@@@@@@@@@#+@@@;,::++#####@@@@@@@@##@@#@@@':,:;;;:`,;:,` ,@#'.`             ```.`,;``  ``:`    .,'#+  `         `` `     ``  ````.,.':'++;:..,:,'',``                      ```````````..``````````````````...,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,,;'#''#';'#@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                                                           ` .,,`...:@#@@@@#@@@@@@@@@+@@@@@##+@@#,`,,`,:':+;@@@@@@@@@@@@@@@@'.+##+,+;:#'.,.`;@#;.`            `.````.:   ``,    `.:#'. ``  `      ````   `,.``.`.````::''##:'##;,';,..` `                      ``````````````````````````````...,;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'::.::...````.:'#@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,```                                                            ```,`,`.:#@@@@###@@@@@@@@+#@@@@''###+. ` ...,';:'@@@@@@@@@@@@@@##+@@@@+#+##+.:,;+##'``         `   `..```:.   .`.    `.:##.  ``       `````  ```,.....:,:,:,;;;#+'+'':;;,.``  `                      ```````````````````````````````.`.:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+..``   ```,:'+##'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,```                                                            ` ,``.,''#@@@#+@@@@@@@@@@#@@@@''##+'`` ``:...;##@@@@@@@@@@@@@@@@##@#@@#@@#+:;,##@#;``         `   ``````.'   `.`.    ``.;#,  ``   ` ```..`  ```...``.`.,,.,,,.+':#+'',+',,.                          ````````````````````````````````..:;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++;;.````   ` ```.:'#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:```                                                            ```. ...++@@@#+@#'@@@@@@@@@@@#,,+#;:`  ```.,;#@@#@@@@@@#@@@@#@@@@@@@''+@,.+##@#@;```        `   `````.',`   ````    ``,:#;`  `    ` `.,,```.:'+:.,.,,::`.:;;#+'##@+',;,.````                         ````````````````````  `````````..,,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+:;.`..`     ``,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:```                                                            ``` .`...;@@@@@++#@#@@@@@@@@@@+,.';.`` ` ```,.'#@@#+#@@@#@@@@@+'#@##:@;#@+,'@@@@@;..``       ```  ``.```:;.   ````    ``..''.  ``  `````.,:.``,',:+:;,.,,:;;+;;++##;+###',```` ` ```                      ```````````````````` ``````````.`.,::@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;:;''',,```    ```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;```                                                            `.````:.,#@@@@@#@###;@@@@@@@@+.`;,.```  `  .'##;:+##@@@@@@@@###@#@#'@@@+;+@@@@@+.`.```      ```  ``` `.:.`    ```     ...,#,`  `.  `,` .,::'`..,,;+:,,.`.''+##+:++++#+###:.````````` ` ```                  `````````````````````````````````..`..:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@+++'''';''#,``` `    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```                                                            `. `.`...'@@@@@@@@@@@@@@@##@@#.`,`..````  ```;+#;:'++##@@#+@@@;@@@@@+;@@+'@@@@@#+;..````     ```  `````.:,.    ```    ```.`''`  `:` ``, `::;;;.``,';:````.,,'##':.;''+;#+'':.````.``````````````````             ` ``````````````````` `  `````````.`...:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++''+'''+''##@#@@#'.` ` ``` 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'```                                                            ``` ` .`.:#@@@@@@@@@#@@@@@@@@+.`.``````````````;++:.,,+#@@@@#@@##+@@@@##@#@+@@@@+#:+,.`.`````    ``  ` ````...     ```    `````.': ``;.`````:,:',,``,`::``.,::;##+;:;###@@##+;;;...`. `` ` `  ````````````` ``   `     ````````````````````````  `````````.``.,:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+###+####'+#+;'#@@@+##;.```````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                            ```  `.`.+#@@@@@'@@#@@@@##+#+.`.`````````` ` `',,.`.:.##'#;#@###@@@@'+@@#@@@@@#@':;:;.`. ```    ``  ``` `...`    ``      .` `::` ``:,``..,;.':..`,`.:..,;##+##'###@@@@####+;,,```` ` ``    ` `````` ```````````       `````````````````````````  `````````.``..,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;;'###+;;+#':'@##@#@#';,,,` ` 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                            `.   `.`'+@@@@@;@@@+##@@@@@#,`.``` ``````````;,.```.,##:+'#@#+@@@@##+@@@#@@@@@###;#'',``` ``   ``  `` `....   ` ``      .` ,;:` `,' ```:;.;.,..:`..,'@#+++@@@##+##+##+:,.```` ` ``` ``.`````````````` `````.```````   `` ```````````````````` ````` ````````````...:'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;;;:,.,;+++#';'@@@@+;,,,.```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                             .   `,`,'#@@@@+@@@@+@@#@#:+,,```````````````;..,.`.:+:;+;##@@@@@++##@@@@@@@@@@@#@@@@';..``` `  :.`  ` ..```   ` ``      .` .:+. ``:``.,,:,:;'.:.``,;###@@@@++'+##+':,.`````` ` ```````````, ``.....,`.`````````....```` ```````````````````````` ````` `````````````..,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###;.,,;';,'##@#@@@@#@@##;;,.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                             .   ```.;+#@@@@@@@@@@@@@@'::,..` ``````````.;,,.`..+#'+','@####@#@##@@@@@@@@@@@@@@@#+#:;,```   .`  `` `,````    `     ` `  `:#,` `.,`.:,`.,';.,`.,:##@@@@@@##'';',.``` ````````````..,`...``,,,,,,,,:.::.````````..````````````````````````````````  `````````````...;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#';;',,,;'+@@@@@@@@@@#+';,,,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                             `  `  `,:;#@@@@@@@@@@@#@@@':,,:`` ``````````:,,.,;,#:...`;#'',;#:##@@@@@@@@@@@@@@@@@++##;:.``  ,` `.` ..```     `     ` `  .+; ``:.,:.,,;:;..`,::+####@###':,``` ```  `````,..'::##+';:.,.:,,:,;::,'+;,,````````````````````````````````````````  `````````````...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@###@@###+;:'#@@@@@@@@@@@@@@@@':,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++#@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                             ``   ` .,:@##@@@@@@@#@@@@@#,,,,.````````````;,,;.`..'...`:#:'..:.,;##@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@';:`  `.` ````.`.`     ``      `.  `;#. ``.`,,,``:;,:..,;;++###';;,`.``````  ```.,.,;#+@@@@@@#@#+@;;;+;,.';:+#++#':,..```````````````````````````````````   `````````````..,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+##@@#@@#'@#@######@@##@##@@@#@@'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`,'@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                                                             `    `,,##@@@@@@@@#@@@@@@#:,...``````````.:,..,`.`:,```,',,,.:`,,;:+#@@@@@@@@@@@@@@#@#@#::,.````` ` ````,     ``     ` `,   .', . `.,,...,;::.,.,'++':,,..`` `` `` ````..:;'##@@@@@@@@@@#@@@@#@#+,'#+###+;+#+';:.`````````````````````````````````   ````````````..,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@++#@##@@@@@@@#@@@#@@@@#@@@@@@@@@#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+. `:#@@@@@@@@@@@@@@##.```                                                             ``    ..+@@@@@@@@@#@@@@@@+',...````````..``.``;,.``...,.';,:,.`.```,#;##@@@@@@#@@@@@@###;::```.`  ` ```,`     ``      `.   `;;````.,.`.,;:::...;;:,.`` ``` ` ```````,+'##'@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@##@@###'+@@#@##;,.`.``````````````````````````````   ```````````..,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``,@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                                                             ..    `.;@@@@@@@@++@@@@@#',;,...`````..,````...',.`..,::++:,:..:`. .',:.';;;+########'#++;;:``,  `````.`     `       `.   .,,.``.`,.`.,:,,,....````   ```  `..,,:;#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+@#@@@@@@@#+';:```````````....``````````````    ````````````.,;;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@#@@@@@+'++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.` .@@@@@@@@@@@@@@@@@,``                                                             ..   ```.;##@@@@@@'+#@@@#',,:,....``....```....:';:::;'#@@+'';#+,,:+'#:.:```..::::+##+##'',;:',` ` `` `,`      `       ``   `':````,,........```  ` ` ``  `.`,:':+;:'++#@@@@@@@#@@#@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@#@@@@@##:,,..```````.....``````````````   ````````````..,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@++'#@@@@@+;#';#@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+```.+@@@@@@@@@@@@@@@@:```                                                             ``   ` ``,#@@@@@@@+;@@@@@',.,:,,:,,...........:+###+#:+#@@@#@@@'##@@'##:'..`````..,';:+#+;;::'.`` `.` ;``             ``   ..+````.,...`````  ` ` ` `````...;::#';.`:,:;#@@@@@##@@@@@@@@@@@+++@#@@@@@@@@@@@@@@#'',,,.```````.`..``````````````   ````````````..,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@#@@#+##++@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,..,+@@@@@@@@@@@@@@@@;```                                                             ``    ` `;#@@@@@@#'+@@@@+,..,,:,,;:.`.:,,,,:;#@@#@##++@@@@@@@#@#@@@@@@@#++:.  ``.,...,;;,:#+;:```. ,, `             `    ``:,````,.```````   ````````:;:::'::,`` `.,::++@@@#:`:#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@#'':,.``````.....`````````````   ````````````.,,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@#@#@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                             ``    `` ,'+@@@@@##@@@@@#:.......::...:##:'##@##@@@@#@#@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@,`````.`````..,::'+;,.```:````  `          `    ``:,``.`..`````  ` ``````````.,:,';..`   .,,;''#@@'` .'@@@@@@@@@@@#'+##@@#@@@@#@@@@@@#@#+:.`.``..`....````````  ``   ```````````..,,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                             `    ` .':@#@@@@'@@@@@+;......,:':,.;##@##@#'@@@@@@##+#@@@@@@@@@@@@@@@@@##:``.`.```` ``.;,:;;:,`,.` `  `          `   ` ``;.````.```````    `````,,,,,:.`    ,,,:;'#@#+, ,'#@@@@@@###@@+:,,'#@@@@@@@@@@@@@@##',..`..,.`.`````````      ```````````..,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                                   ` :'@@@@@@@@@@@+':,.....,,'+''##@@@@@@@@@@@@';;,,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':;,,...```` `:,,:,.,..: ``             ``    ` :..````` `     ````...'':,,.`    ``,,:;'#@@@#'+@@@@@@@#+'###:````,#@@@@@@@@@@@@@@+'::.`:,,...``````   `   ````````````..,,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                                   `.'#@@@@@@@@@@@;....,,,.,+#@#@@@@@@@@@@@@'.`` ` ,#@@@@@@@@@@#@@@@@@@@##'',.````````,,:.``...` `             `    ```;..``````     ``.,,'::,.`     .,:;::#@@@@@@@@@@@@@#+;+#;.`  ,'##@@@@@@##'#@#@+'::+';::.`````       ``````````````.,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``  `                                                                ` `,#@@@@@@@@#@@':,..,,,,,;#@@@@@@@@@@@@#;`   ,#@@@@@@@@@;,,#@@@@@@@@@+';...```` ..,.````````             `    ```:,.``````     ````..,,.`      `,::,;'##@@@@@@@@@@###+++:`   `.;+#@+#@@@###@##+#'++#++,.``````      `````````````...:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                                    .;@@@@@@@@@@@@',,..:':;+#@@@@@@@@@@@#,`    :#@@@@@@@@#, +@@@#@@#@###+,:',````.`..`````````            `    ```,,``` ```    `````..``       `.,,::;'##@@@+@@@@@+'++#',`   ``.;+@@@@@#@@@#++###++#;.```````      `````````````..,:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:```                                                                   ``:#@@@@@@@#@@#+:,,.,'+;+#@@@@@@@@@@#:`    `:'#@@@@@@@@;.`@@#@@''@###''++'+,```.````````````            `     ```.``````   `  ````..``        `,,:,:;'#@@@+@#@###++'+;.   `` ``,#@@@#@@@##@@@#+'+',.`````` `      ````````````..,,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;';;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                                                                    ,#@@@@@@#@@@##;;+,:'@#@@@@@@@@@@@+:```    ;+##@@@@@@@@##@@@@@;:;;;';,;+'+#;.`;```````  ``            `    ` ``````` `     ```.```         .,,,::'##@@##+#++##'+;,`    ```.,'@@@@+@#@@@#+@#+,.``````        ``````````....:;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                                                                     '@@@@@@##@+++':#'::;#@@@@@@@@@##;`` `   `.;#####@@@@@@@@@@##;,,,,...,::;++,:, ``````  ``                ` `` .`` `   ``````````          `.,,,:'+++#@';'+''+'+:`    ` ```.:#@@@@@#@@#@@#',``` ````        ``````````...,,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:'@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@###@##@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                                                                    `.+@@@@@@@@@@';;+##+@@@@@@@@@@+::.`     `.'+'+++#@@@@@@@@@@#:,...`  `,:'##,.```````` ```                 `` ```     ``````````          `,,,:'';;+#;::;:;+':`     ````.,#@@@@@@@@##+;..``  `        ```````````..,:##@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#;:'###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                                                                     `'@@@@@@@@@#':';+#@##@@##@@@@+`.``     `:'';;;+@@@@@@@@@#;,,.``   `..::'',` ```  ```                ``  ```     `` ` `           `,,,:::::';,:;:;;,`      ````:+@@@###+';:,``` `          ``````````...,:##@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+###@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``  `                                                                   `,@#@@@@+@@@#;;;:+@##@@@@@@@@:````     `.::::;+#@@@@@@@#+,,,,.`    ```.:;:`` ``   ``                  ```     ```              `.,,,,,,::,::::.`       ```.++#@@##+'..`````          ``````````````...,;#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@':;@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                                                                      `'##@@@#@@@+#':';#@@@@@@@@@+,`````     `,::,:+####@###+;,...``     `.,,`  `   `                   ```     ``               ``.,,,,,,,,,..`      `` ` `:#+'#@#@#+,`` `          ``````````````..,:;+'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+'++@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@+#+';+@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                                                                      :@#@@@@@@@'+++:;##+#@@+@@@+.``.`      `,::;'+';'+''+';,,..`      ``...  `                      ``    ``                ``.......``      `` `..,;;####@@#+;..`             ```````````..,,;;;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++'#@@@'#####@@@@@@@@@@#@#+'##+'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;``                                                                      .#@@@@@@@@':::'##++#@@@@@@',.`.```     `.,::;';:;';;;,,,.``      `````.                         `    `` `    `            ` ``        ``.++'##+;#+##':,..``             ```````````..,;';#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,:#@@@@@++'++##@@@#@@@@@#+###+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`                                                                       :#@@@@@@@',,:'+;;:'#@#+@'#;...```      `,,:::::;;::,,..`      ``  ``                             ```````   ` `                   ` ```.,##;:;';'#+',.`.```           `  ```````````..,;#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:':,;#@@@@@@@#+++#@@@#@@@###+#+##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`                     `                                                  `++@@@@@@;...,,:;'##'#@@@@#+,..``       `.,,,,,,,,,,,`       ```` ``      `                       `..`````````````                    .`.+#',#++##';';,```````            ```````````...,;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';;+#@#@@@@@@#####@#@@@+@'#@#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.`                                                                       ;;###@@#'..`.```,:,,++@@#@@':..```       ``..,,...``      `` `````..      `                       ..```````````````  `               ```.,,;;,:#+;##+';+;.`` ```             ```````````...,:+++@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+++#;;#@@@@@@@@#+'++#@@@@@##@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.`                                                                       ,'+@#@@@'...``````..:'#@@@@@@+:` `        ````` `       ` ````..`      `                       ```` `````````..,.` `              ```.,,'+':.;'#+::'''+;:````` `             ```````````...,;#+#@@@@+'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;;'@+;+@@@@@@@@@#';;+@@@@@#@@@+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``                                                                       .''#@@#'+.....`````.,;#@#@#@#+';.`              ``````````````.+:,`                            ```  ````````.``...`  ` `      ` ````````.:;'+;::,,::#;.::;',.``` ```            `````````````...,;+@@@@#;:,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#:'#@@@@@@@@@@@@;+#@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``                                                                       .:##@#++.`.`````````'@@@@@@@#;;;'.`     `  `   ``:.`.`````````````,.,`                             ``` `````````````````..`` ` ```` `` ` `...,,,`..:;+.:+###,:';'+,;:;':.``` `             `````````````...::+@@@@+,,.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@##++@@@@@@@@@@#@#';#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``                                                                       ``.+##@#+.`.````````.;#@@@@@@#@;##+:..```     ```.``,,,``` `````````````.,`                             ```````````.`` ``````...``````,...``````..:;;;..;;,::':'###:;:;+:::,::````             ``````````````..,;;+@@@@',`.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'####@#@@@@@@@@@#+@;#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                                        `;#@@#'.``````````..+#@##@@@@#+@'++':,`````````..;';,,.,.    ` ` `````.,`                             ````` ```..`` `````.`;,``..`,;..``` `````:.,+':',`.,+;.';+;':'':;:,.,````             ``````````````..,;+#@@@#,.``#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+'':::'+@#+#@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+``  `                                                                       ,;#@@#,` `````````.;###@@@@#@#@;'@#@#;,:...,.;';;':,.,: ` `   ``````````.:.                               ` `````` `````.,:`..;...`...,.`.,,,,`.''+'+.,:,,;,..::::+++;:,`.```              `````````````..,'#@@@@+,```+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##:,....,;#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+``                                                                        `.:@@#+,`````` ````,;#++#@@@@#@@#@@####::,:':'',#+',` `,` `  ````````.``.,`                                 ````` `````.,````:`:::;;,`.`;..';,..,+#+..,.....,..,:,;#':.`````               ```````````.,:+##@@#;.``.##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,`` ``.:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                        `                                                `'##@+.``````  `,:'++@@#'+@@#@@@##++;,';#,;;,#:;,```` `` ```` ``.....```                                 ``` `` `````.`.``..`:+,'.``.::..''.,..:+',```.`.,,..,,.:,,..````               `````````````.,;;'#@@#:`` .+:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###,..` ``.,;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                        `                                                ':##:.`````` ` `;.,;+##;,:''++@@###;'##;#'#'+,``.``.`  ` `` `````..,```                                    ` `````..`````..;;.,```,,.`.,+:````:;...``.`,,...,...`.````               ````````````...,:;#@@##:` `:;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+',``` ```.,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``                                                                         ;,+#,,```````  `.,.;;#':,.,,:+#@@##;;##;;:;,;,``````` ``````````````         `                              `````.``````..,.````..```.:,````..:,.```.,,.`.,...`````               ``````````.`...,;#@@@@#.```;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,````` ````.'@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                                                                         ,.;+..`` ````` ```.,,;';,,...;+##'',,'',..,.,`` ```````````````````          `                                `````````.,.`````.`````,.````..,..````.,....``````                ````````````...,;#@@@@+.```#@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+';.,,.`  `.+##@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.`                                                                         `.`;+,````````` ```.,,::::...:'+'':,,,,,`..,.```````````` ````                                             ```````...```````````,.````..``.`````.....``````                ```````````...,,'@@@@@'.`.'###'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:....`   .+@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;``                      `                                                   ``.#.`````` `  ```.,.,,:..`.,'':,....,.``..``````` `                                                  `` ```.```````````,.````..``..````````````                  ```````````...,;+@@@@#;..,'#';:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@##@@@@@@@@#@@@#+,;....` `.`,+@@@@@@++##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                      `                                                   ````',```````   ```,...,...,,;';.`.`..````````` ```  `                                                   `````````````````````````````````````                   ```````````..,,'@@@@@+,..,'+::,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@#@@@@#;..``..``````,+@@@@@@@+;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                      ``                                                  `` .,,``````   ```....,..``,,,,.`````,.````` ````                                                  `  `` ``` ````````` ` ` `` ````````                    ````````````.,;++@@@@',.``+',,.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,,.``` `````,#@#@@##;,'+@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``                      ``                                                  `` ``.,````    ` ```````.`.`,.,,````````````` `````                                                  ``          `  `` ` ```````                     ``````````...:++'@@@#:.``.;',,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@;`````` `````,'#@@@#;`.,:+#+'#@#@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                     ``                                                   ` `,:`````    ````````````,..``````` ```` ```                                                      ``        `  ` `````````                     `````````...,:''+@@@'.``..#',.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+##@@, `````` `` ` .+#@@@'.```.'####+;##@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``  `                    ``                                                  .` :;`````     ``````````..``````````````                   ``                                    ```         ``````````                     ``````````..,,:'#@@@#:````,+',,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@+@#. `` `````` ``,+@@@@;  `.;#@#+:,+@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;```                      ``   `                                               `` .#+.````      `````````````````````````                   `                                         ``    ` ````````                       ``````````...,:'+@@@'.````,';,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#+#'`  `````````,+#@@@,` `,;+@#;.`:###+#@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```                      ``   `                                               ` ,#'`````        ``````````````  `                    `                                         `````````````                          ``````````..,:;:'@@@;`````.;,,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###:`````..``  `:#@@@#,`` `,;+#;:,,,.,:#@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```                         `                                               ` `;#+.`````        ````````````  ``                                                                                             ````````````.,,::+@@@:`````,;,,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#:.````...`  `:##@@+``` `.:##+#.```.;+@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```                                                                         ``,@@+:`````          `````````                                                                                               ```````````.,,;;+#@##,`````,;::'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@',.......` ` ``;#@@#;   ``:'#';`` `.;+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```                                                                         `.+@++;``````                                                                                                             ```````````..:;;#@@@+.`````.,::+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'#@#',....```   `;@@@#:`  ``,'+:..` `.,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```  `                                                                      ``.:@#@@'````````                                                                                                           ```````````...;'##@@@;``````.,;;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+'+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+####:,..`````   ,+#@#+.   ``,':```  `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+```  `                     `                                      ``  ``    `````.,'#@@@#@.```````                                                                                                           ```````````..:';++@##,``````,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##',,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@#:;::.` ```  `.:#@#:` `   .,.``` `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                                                    ``````````````...`............,:,::::;;'##@@@@@#:````````                                                                                                     `      ``````````..,;;#+@@#.`` ```::'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;;;'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+'';::,.:,.`.. `  `.'#@+, `    ``.`  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                                                 ````````````    ``     ````.:'::::::,,+@@@@@@@;.```````                                                                                                           `````````...,'+##+#;` `` .;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@##@@@#@@@##;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,'';:,..`..`  ``,###:. `     `  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                                                                  ` ``,`````` .+@@@@@@@+.```````                                                                                                         `  `````````...:;;''#@;` ````:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@':'#@@@@@@@@+#@@@@@@@@@@@@@@#@@@@#@#',,.,;;'.``.``  `,;@@#:. `       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.``                                                                 ```    ` `'@@@@@@@@+.```````                                                                                                         `  ``````````.,:::'+##.`````.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@#@@@';##@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+##+#',..,'+;,`.``` `:'@@+,`       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.``                                                                     ``,'+@@@@@@@@@#,````````                                                                                                           ``````````.,,::'###.````.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#####@#@+',,,:'+':,,``````:#@#'.`       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.``                                                                     `.;#@#@@@@@@@@@'.```````                                                                                                          ```````````..,;;++#@+.```.'@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@+;+@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@#+;::;::,::;`````.+@##;`       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,``                                                                    `.,'@@@@@@@@@@@@@+.```````                                                                                                          ```````````..:'+##@@+...;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@+'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+++;:,:;+##+.````,+@@#:`      
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                                   `..,+@@@@@@@@@@@@@@#.`````````   `                                                                                                   `  ```````````..,'+#@@@@#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@++@@@@@@@@@@@@@@@@##:;..,::::''+##':,``.;##@@.`      
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';#@@@@@@@@@@@@@@@:``                        ``  ``                                       ```.'#@@@@@@@@@@@@@@@+,````````   ``                                                                                                   ``` ```````````..:###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;'@@#@#+@@@@@@@@@@@@@@@#,.```..,;+###@#:,,.,:+#@@;``     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:,,;+@@@@@@@@@@@@@@:``                           ``                                      `` `.'@@@@@@@@@@@@@@@@@#'.```````   ``                                                                                                    ` ```````````.,;+++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+#+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+++@#@+###+##@@@@@@@@#@#:`` ``.,:'###@#',:,:+@@@#. `     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,...:#@@@@@@@@@@@@@:```                                                                ``` .:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.````````                                                                                                       ` ```````````.,;+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'@@+#@@#@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@#;##@''@#;'@#+@@@@@@#@@##.` ```...:'#####';:;#@@@:   `   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:...,+@@@@@@@@@@@@@;```                        `                                      ````.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``````````    ``                                                                                                  ` ````````````.,'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@:,;#@@@@@@@@@@#,'@@@@@@@@@@@@@#@#'@#'.;#;+@@@@@@@#'',.`   ``,;'+####+'#@@@#,     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:``..+@@@@@@@@@@@@@'.``                        `                                      ``` ,+@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@'..````````    ``                                                                                                  `````````````.,+#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++'.,,;#@#@@@@@@@#,;@@@@@@@@@@@@@@@+'+#'`:#'+@@@@#++'.,.`    `.,,;'@@@#@@@@@'`     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:.`..'@@@@@@@@@@@@@'.``                                                              ````:+@@@#@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@#,.````````    ``                                                                                                `  `````````````.,;@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++++,.;##@@@@@@##':+#@@@@@@@@@@@@#;:;';::@++@@@@',,.```    ` ``,;+#@@@@@@@@'.  `  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';.``.+@@@@@@@@@@@@@+.``                                                             ` ``.'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@##,`````````                                                                                                     `  `````````````.,;@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;::.`,+#@@@@@@@#':'#@@@@@@@@@@@##+:;##'#@;+@@#',.``       `,;'###@@@@@+,.`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':```.+@@@@@@@@@@@@@+.``                        ``                                     ``.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@@@@#:..``````                                                                                                   ``    ````````````.,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:...,;#@@@@@@@@#+#@@@@@@@@@@@@@#';;##@##;+@@#,.``  `    ````.'#@@@@@@@;..`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;.```,#@@@@@@@@@@@@@#,``                        ``                                    ```:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,.`````  `                                                                                                 `    ````````````...;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++:,,``.:@@@@@@@@##@@@@#@@@@@@@@@@#::'##@#;@@#+,``        `,';#@@@@@+..`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.```:@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                            ` `:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.`````` ``                                                                                                    ```````````````.,;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@':...``.'@@#@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@#,,+####+#@@+,``  `      `.,;#@@@#@+,``  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.``.+@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                            ` :+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.`````` ``                                                                                                    ``````````````.`.,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@#:..```,+#@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@#@#+':'+'+#;#@@+.` `  `      .,'#@@@@@'`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.``,#@@@@@@@@@@@@@@#,```                                                          ` `.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+```````                                                                                                     ```````````````..,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+..,#@@@@@@@@@@@@#,`````.;@@@@@@@#+@@@@@@@@@@@@@@@+#;,:'+#@'+#@+,`         ``.:#@#@@'.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',..;#@@@@@@@@@@@@@@#,``                                                           ` .'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,``````                                                                                                     ```````````````.,,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;` `'#@@@@@@@@@@@#+;..` .'#@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@#':,:+@@#'@@@':`       `  `.:#@@#'.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,.'@@@@@@@@@@@@@@@#.```  `                                                        `.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;..`````                                                                                                     ```````````````..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.``:####+#@@@@@@+:;,`````.:+@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@##',,,'#@'+@#+:.`         ```:###;.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:+@@@@@@@@@@@@@@@#,```                                                         ``,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``````                                                                                                    ````````````````.,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,.`` `';;,#'@@@@@@#:`.,..`` `,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,..;@@#@@#;.`          ``:++,.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@:```                      `                                   `:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,````````    `                                                                                               ```````````````...:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;.` ``,....#@@@@@@@#: `,,`````;##@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:..+@@@@##:,`          .,:,`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```  `                      ` ``                              `,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:```````                                                                                                    ``````````````...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.` `..``.,'#@@@@@@@+. `.,.````+#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#'.:#@@@@#':,`          `...`   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                        ` `                             ` `:'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'.```````                                                                                                  `  ``````````````..,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'..`` `,` .,;;##@@@@@#+, ``.,```.+@#@@@@@@@@@@#@@@@@@@+#@@@#',;#@#@@#+:`          ```   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`                         `                               `:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##..```````                                                                                 ``               `  ``````````````..,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```` `.` `.,::#@@@@@@@#.```..```.'@+@@@@##@@#;'#@#@@@+'+@#@@#::'@+#@@+.``              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                        ``                               .+@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.```````                           `                                                      ``                 ```````````````..:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,````` ``` `.,,:@@#@@@@@#:` `..```.+@@@@@@@@@@+:+@@@@@@+;;#@#@+`,+#:@@#'.              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``  `                      ``                              ` '@@@@@@@@@@+@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```````                           `                                                                       ````````````````.,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;``.````` `.,.'#@@@@@@@@@:````...,+@@@@@@@@@@@'+@@@@@##:.,'@@@,`:#;'@@@;``             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``` `                      ```                              ,@@@@@@@@@@#'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.``````                           `                                                                       ```````````````...:##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##:`....` ```.:,:#@@#@@@@@@@;..`,'+##@@@@#@@@@@@@###@@@@#:...;@@#``,#;#@@#: `             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```` `                       ``                             `+@@@@@@@@@'#'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.```````                          ``                                                                       ```````````````...:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`.`````,,.,,,:+@#:'#@@#@@+;;,:'+;'#@@@@@@@@#@#'@@@@@@;....'@#;`.;@@@@@'.             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```` `                       ```                             ,@@@@@@@@@+:++#@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.`````` ````                         `                                                                     ` ````````````````..,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`.``..,:,``.,:#@':,:+@@@@@;```.,+;'@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,.,.`'@#.`,+@@#@@+` `            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```                         ``                            `+#@@@@@@@+,,+#@@@@#@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##,.``` `````                         ``                                                                     `````````````````.`.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@+,.:.'#:.`` `,+#+..,,:;@@@#',````,'.;@@@@@@@@@@@##@@@@@#.`.`.##;..:#@#@@@,             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```                         ```                            `,@@@@#@@@@:.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.`````` ``                                                                                               `````````````````..,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;+#';,`````;##.``..,,'@@#+:.` `.,::#@@@@@@@@@@##@@@@@@'``,`:##+.,;##@@@:. `           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+```                         ```                            `;@@@@@@@#'..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.````` ``                                                                                               `````````````````..,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@#@'```````.#@+  ``,:,##@#'..` .:+@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@,`..`'##+,:+#@@':;`            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                       `   `                           `.+@@@@@#+',`,'@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`````````                                                                                              ``````````````````...,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+::#@@@@@@@#@@@@'.` ```.'@+,  `.::'@##'',.```.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`...+@#;,;###+,:.            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                       `   `                           `,#@@@@@'::.`:+@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+..````````                                                                                             ```````````````````.,,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:+@@@@@#,`;@@@@@@@@@@@@+;.`.,.'#'.`  ``.':;###:',.``.,+@@@@@@@@@@@@@#@@@@@#+`..`,'@+,::'#+,.,`           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``  `                     ``  `                           `,#@@@@#';:.`;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'..```````                                                                                             ``````````````````...,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'@@@@@@+,,#@@@@@@@@@@@@#'''''##,``   `,:.;+@';,..```,+#@@@@@@@@@@@##@##@@#'````:##',::##;...`           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.`  `                     ``  ``                           .:##@@@;+:.``;++@@####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,..``````                                                                                            ```````````````````....,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@#@@+;#@#@@@@@@@@@@@@#'@##,`    ``,:.#####:.````.;#@@@@@@@@@@#+#';++@#:````;@@':,'##.`.`           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.`  `                     ``  ``                          `.'#@@#';+,,`.,;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;..``````   `                      `                                                                   ```` ```````````````....:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@#@#,```  ` ` `.,+@@@', .` ```'@@@@@@@@@@@+@;:::'##:````'##:::'':```           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`.` ``                    ````                            ``+###',;;.:```;+@#@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+..```````                                                                                 `         `````````````````````...,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@##,``   `   `,:'@@+,````` `:#@@@@@@@@@@##::,.,'#+.```,###;,,,,`            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`` ``                    `````                            `.;:;+,...:.```;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.`.`````                                                                                           `````````````````````...,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@;. `      `.::###;. `` ` .+@@@@@@@@@@##,,:,``;#;`` `'###:`.,.`           
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``                      `````                             `,.;;````.````.;##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+,.```````                                                                                          `````````````````````..,,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```      ``,:'###.``` ` :#@@@@@@@@@@@:.,.` `,.` `.;##'````            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#````                      ```                             ` ``:. ```````,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.````````                       `                                                                  ``````````````````````..,:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@+':.`      ` ``,:'##:.`  `.;@@@@@@@@@@@'...`  ``` `,,'+,`             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``` `                     ``                             ` ``,   ` ` .::@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'...```````                      ``                                                                  `````````````````````...;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@;,:,``` ```    `.,'#'.,` ` `.,#@@@@@@@#@@#;,.     .,,:,`             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``` `                        `                            `.`   `` `..+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,..```````                      `                                                                   ````````````````````...,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@+.,.` ` ````    `.,:#+.,. ` `,'@@@@@@@#@@@#..     `..,,`             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``` `                        `                            `    ` ```.'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,.````````                                                                                         ````````````````````...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#@#@@@@@@#;....``````    `.,'#;:, ` ``.,+@@@@@@@@@@#:,.     `````             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#```` ``                 ``      `                            `   `  ` `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.`````````                                                                                        `````````````````````..,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;++'#+@@@@@@+':,,..`      ``.,##'..` ````.+@@@@@@@@@#;,``     `              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#```` ``                 ```      `                              `  `  `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+..````` ``                                                                                       ````````````````````...,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++@@@@@@@@;::::+@@@@#@+......` `      ``,;##..`  ```,@@@@@@++@@#:.`                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``` ``                 ```                                     `    `'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.`.````                                                                                         ``````````````````.`...:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;.,'#@@@@@@'``.,:+@@@#@;,````.``       `.,+#,.`   `,+@@#@#@+@#@;.`                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``` ``                 ````                                         `,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+...```` ``                   ``                                                                   ```````````````````.`...'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`` `;#@@@@@#.` `.;#@@##+,`````..       .:'#'.`   ``,+@@@@@#@@#+,`                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:``` ``                  ````                                         :+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..````````                   ``                                                                 ` ```````````````````.`..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:` `.;#@@@@@'. ``.;+##+#:.````..`` `     `.:##.``  ``.;@@+##@#''''`                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;``` ``                  `````                                         .,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@+,.`.`````                                                                                     `` ``````````````````.``.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,``` `;#@@@@#'.` `,;##@#+.` ``````       `,'#;.`  ``.;####@@#',.,,`                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```  `                  `````                                         ``+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+#@@@@@@@@@@@@@@#;.```````                                                                                     `` ```````````````````.`..;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@@@'.` ` `;@@@@@#,```.:'+##+:,` ` ```      `.:##,``  ``.'#+'@@@':`..`                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``  `                  ``````                                        `:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++#@@@@@@@@@@@@@@#',.```````                  `                                                                   ``````````````````````...,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@#,` `  .+@@##+:.` `,'#++;:,.   `.`      ``.+#:``  ```,;#;+@##:.`` `                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'```  `                  ``````                                        .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;..````````                 `                                                                   ``````````````````````..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,``   `:#@@#:,.`.``,'##';,,`  `````     .`,#;`    ``:+;;#::..```                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                    ``````                                        ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###@#@@@@@@@@@@@@@@#',`````````                 `                                                                   `````````````````````..,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@#;` ` `  `;@@+:.``````,'##';,`   ````     ```;+.`    `,+',+:..` `                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``                    ```````                                        ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+';;'+##@@@@@@@@@#####+:.```````` `                `                                                                   ````````````````````.`..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++@@@#'.`   `,###,:. ` `,:+##+:`   ````     `. .+:`    ``,;,,:.`                     
#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``                    ```````                                       `#@@@@@@@@@@@@@@@@@+';::,,,,,,,###@@@@#',......```````````                `                                                                  ``````````````````````....+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@+.` `  `;@#',,`` `..,+#+;.``  ``.```    ` `;+.`  `  `.::.,.`                     
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,``                    ``````                                       .@@@@@@@@@@@@@@@@+':,,,........';,;##;,.``````````````````                `                                                                  `````````````````````...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+#@@@@@@@@@@+,``    .###.,.  ``.:+#+,    ``````    ```:#:```   `,:...                      
.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,.`                    ````````                                      :##@@@@@@@@@@@@@@;,.......``.`.,...;:.`.```````````````````               `                               `                                   ``````````````````````.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'+@@@@@@@@@@+.```   `'##:..   ``,;##'.     ````   ```,#+.` `   ``..``                      
`:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.`                    ````````                                      `,;+@@@@@@@@@@@@@@,....```````````...``````````````.`````` `               ``                                                                ````````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;@@@@@@@@@@#: `   `,##',``   `.:;##:`     ```   `` .'#:    ````                       
``;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.`  `                  ````` ``                                   ```.,,::;@@@@@@@@@@@@@#,..`````````````````````````````.``````` `               ``                                                                `````````````````````````.,+@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,#@@@@+@@@@#'``    ``'#;,``   `,''+'.     ``    ` `;+'`                            
``.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.`  `                  `````                                   ```...,..,,,:@@@@@@@@@@@@@+..```````````````````````````````````````                ``                                                                ````````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.##@@@;+@@@@+` `   `:#;..``   `.:'#':`      `    ,;',     `                       
```'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.`                     ````                                 ```.............:@@@@@@@@@@@@@'.`````````````````````````````````````````                                          `                                     ````````````````````````..+@@@@@@@@@@@@+`'+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.++@@@''@@@@'.` `    `+'``.    `,;++;.          `.,:;`                            
```.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`  `                  `````                              ````................,@@@@@@@@@@@@@'``````````````````````````````````````````                ``                           ` ```                                  ```````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@+`;';@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.'+#+@@'+@@##,`     `;#.`.``   .:'+;,`          `..:;.`                           
````;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`  `                  ``````                            `````..........``.`````.,#@@@@@@@@@@@@;```````````````````````````````````````````               ``                         `` ````                                 ````````````````````````..,+@@@@@@@@@@@@@'.#,:@#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:,:'#,+#+;+#@@'``     .#, ``   `,;;;:.          ```.:.`                           
````.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,``                    ``````                           ````........``````````````.;@@@@@@@@@@@@@;``````````````````````````````  ````````` `                                         ````                                  ````````````````````````...'@@@@@@@@@@@@@#::#.:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@::;'.`,#+::+@#+.     `'; `.`   .,:;:.           `,.`                           
` ```:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,``                    ``````                        ``````..`...````````````````````'@@@@@@@@@@@@@:```````````````````````````    `````````                `                         `````                                  ````````````````````````..:#@@@@@@@@@@@@@+:#@:+@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;;,:` `:;.;+#@#:      :+` `.   `.:;,.`           `..`                           
````.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,``                    ``````                     ``````````...````````````````````````+@@@@@@@@@@@@#,``````````````````` ````     `````````                ``                       ``..``                                   ```````````````````````..,+@@@@@@@@@@@@@@++@#:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#''..` `,;,,:##':      .#, ```   ``.,,```           ``                            
`````:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.`                    ``````                  ``````````.```````````````````````````````.+@@@@@@@@@@@@#.````` `        `      ```````````                                  `  `````..``                                    ```````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@@@+@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';.`` .;,::##',`      +:  ``  ```.,`            `                            
` ````.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.`  `                  ``````                ``````````````````````````````````````````````.#@@@@@@@@@@@@+`````                ``````````                ``                   ``....``                                     ``````````````````````...#@@@@@@@@@@@@@@#'#@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',``` `:,::;#',`      :;  ```   ``...            `                            
```````:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `                  ``````              ```````````````````````````````````````````````````,@@@@@@@@@@@@@'````                ``````````                ```                ` `..,.```                                     `````````````````````````..'@@@@@@@@@@@@@@@+::+#+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``` `.,,:;#+,`      .;`  ``   `..`                                        
```````.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `                  ``````           ````````````````````````````````````````````````` ``````,@@@@@@@@@@@@@:````                ```````````                 ```             `` ``....``                                      ````````````````````````.`.:#@@@@@@@@@@@@@@@',;#;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:` `` `.,,::#':.      `',  ``    ```                                        
````````:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:.`  `                  `````          ```````....`````````````````````````````````````` ` `` ` ``:@@@@@@@@@@@@@,` `                ```````````                 ````             ``.,..`                                       `````````````````````````..,+@@@@@@@@@@@@@@@#'+++,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.` `` `.,,.,++;,      `;;  ``    ``                                        
````````.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.``                    ```````       `````.......``````````````````````````````````````     ````+@@@@@@@@@@@@@,`                 ```` `````` ``                 ````           ` ``.,.`                                        ````````````````````````...+#@@@@@@@@@@@@@@@@+;`;,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`  ` `.,,..;+:.`      ,+`  ``                                            
.```````.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.`  `                  ``````     `````........`````````````````````````````````````` ``     ``` `#@@@@@@@@@@@@+.                `````````````````                 ````           `.,.`                                         ```````````````````````..:@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`;'@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,  ` ``,,..:+,.`      .+.   `                                            
.```````..'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.`` `                  ```````````````..........``````````````````````````````````````        ` ` `#@@@@@@@@@@@@+``               ````` ```````````                  ````         ` `,.`                                          ``````````````````````..:+#@@@@@@@@@@@@@@@@+.`.++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`  `  `.,..,+:,`      `;.   `                                            
.``````...:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``                   ```.................````````````````````````````````` `` ```           ``:@@@@@@@@@@@@@'``                ```    ``````                   `````       ```.,`                                          ```````````````````````..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@'...;+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.   `  `.,,.,;,,`      `:,   `                                            
.`````...,,,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``  `               ````.................```````````````````````````````````` `` ``           ` ;#@@@@@@@@@@@#:`                 ``   ``````                   ``````    `  ``..`                                          ````````````````````````..;@#@@@@@@@@@@@@@@@@+,`.,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#`   `  `.,..,;,,`      ::`   `                                            
``````..,,..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``  `             ````................```````````````````````````````````` ````   ` ```        ` `'@@@@@@@@@@@@@.                      ```` `                    ``.````````````....`                                          ```````````````````````.,:#@@@@@@@@@@@@@@@@#':..`.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`   `  `.,...;.,`      .;`   `                                            
`````.....``.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.``  `         `  ```..................```````````````````````````````````````       `     `    ``@@@@@@@@@@@@@@. `                     ``````                     `.....,,.,,,,,.``                                           ````````````````````.`..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.```.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:`   `  .,`..;`..      `:.                                               
````.....````.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``            ```...........`.``````````````````````````````````````````````                 ` `@@@@@@@@@@@@@'``                      ``.```                      ````.....```                                           ` ````````````````````.`.,'@@@@@@@@@@@@@@@@@'...````+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,`   `  `.`..;```      `,,                                               
````..````````,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,``            `............``````````````````````````````````````````````````                ` `,#@@@@@@@@@@@@'``                      `.````                                                                      ` ````````````````````...;#@@@@@@@@@@@@@@@@#.`..` `,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;.   `  `.``.'```      `,,                                               
````..````````.;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `        `.,,.........```````````````````````````````````````````````` ````                 `'@@@@@@@@@@@@@; ` `                     `.``````                                                                     ``````````````````````.`.:##@@@@@@@@@@@@@@@@'```````;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.      ````.;```       ,,`                                              
.```.````` ```.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `    `   `.,,,.......```````````````````````````````````````````` ```` ` ``                 ``'@@@@@@@@@@@@#. `                      ````````                                                                     ``````````````````````.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@+,` ` `.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.`      `````:````      ,,`                                              
.```````` ````..;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `      `.,,,,,......```````````````````````````````````````````  ``                     `.+@@@@@@@@@@@@#`` `                      ````````                                                                     `````````````````````.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@:` `` ``.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',.`   `   `.```:` ``      .,.                                              
..``````` `````..+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,.`  `    ` `,::,,,.......``````````````````````````````````````````                        ,@@@@@@@@@@@@@'` `                      ` .````````                                                                    ```````````````````..,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.`.` ``,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..   `   `````,` `      `:.                                              
..``````` `````..,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;```       .::,,,.......``````````````````````````````````````      ` `                    `,@@@@@@@@@@@@@:`                       ` `.````````                                                                 `  ````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@@@@@#@'``.` ``.;@@@@@@@+:###+;+;@@@@@@@#+,..`   `   `````,` ``      `,.`                                              
...`````````````..'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.`` ``   ` `,:::,,......``````````````````````````````````````                            +@@@@@@@@@@@@#.                        ` `````````` `                                                                `  ````````````````.`...:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.```  ..##@@@@@#:.+++:,;'@@@@@@#';..`      `````,` ``      `,.`                                              
,..`````````````..:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;.``    `  .:;::,.......````````````````````````````````  ``                            ``#@@@@@@@@@@@@#`                        ` ```.``..``` `                                                               ``  `````````````````...:+@@@@@@@@@@@@@@@@#@@'````` `.;#@@@@@#:`.;.,.,,'@@@@@#',,.``      `````.` ``      `..`                                              
,...`````````````.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``  `   .'+;::,......```````````````````````````                                  `,#@@@@@@@@@@@@'`                        ` ```.```....``  `                                                            ```  `````````````````..,+@@@@@@@@@@##''###+':` `  `.+#@@###;` `...`.,'@@@@+;,,.```      `````.`  `      `..`                                              
,...`````````````..'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``  ` `  .'#+;:,.,...``````````````````````````                                   ``:@@@@@@@@@@@@@:                        ``````.```....`` `                                                            ``` ````````````````...,;@@@@@@@@@#@',..,:,`.```   `.;#++;:,` ```````.;#@@@;.`,.```      `````.`  `      ```                                              
:,..``````````````.:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'..`  ` `.##+';,,....``````````````````````````                                   ``;@@@@@@@@@@@@@.                        ``````.````...```                                                             ```  ```````.````````..,:#@@@@@@@@@@+,`` ``` `     `.:,.``     ``.+#@#,``..````      ````.`         `                                              
:,..``````````````.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``  ```.###+;:,,.`.``````````````````````` ``                                    `@@@@@@@@@@@@@#`                        ```````.``````````                                                          ``` ``  ````````````````..,,+@@@@@@@@@@',``         `  `      `.,:''` ```` `      ```..`                                                       
,...``````````````.,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'..`  ` .+@#+;:,,...``````````````````````` `` `                                   `@@@@@@@@@@@@@;``                        ```````.````````.``                                                        `````` ``  ```````````````...,;@@@@@@@@@@#,``                  ```..` ``        `````                                                        
....```````````````,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'..``  `.'@#++:,,...``````````````````````` `                                     ;@@@@@@@@@@@@@:`                        ````````````````..``         `                                      `     ` ``````````` `` ```````````````....:#@@@@@@@@@#+,`                      ```        ``````                                                        
``...``````````````,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.``` ``'@##';,,....``````````````````````                                       `;#@@@@@@@@@@@@.                         `````````.````````````       ``                                          ` ``.....`` ``` ``` `````````.```..`..,'@@@@@@@@@@#;,`                      ``         ````                                                        
```...`````````````.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.```` ;@@#';,,...``````````````````` ```                                       `+@@@@@@@@@@@@#`                         ``````````.```````.,.```      ```                                          ``.,.:,.````` `````` ```````````.....,'#@@@@@@@@@#',,`                               ````                                                        
````...````````````.,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.`` ` ,@@#+;:,,...````````````````` ```                                        ,@@@#+@@@@@@@@'`                         ``````````.````````.,,`````                                               `.,,```` ``   ```` ```````.```..`.:;+@@@@@@@@@#',..``                               ````                                                        
`````...```````````.,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.``` .+@@#':,,...```````````````````````                                        ,@@@@@@@@@@@@@:                         ```````````.````````.,;,.```                                            ` `.,.```       `  ```````.````...,'+#@@@@@@@@#+,..```                                                                                         
```````..```````````.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,.```'@###;:,....```````````````````````                                       `+@@@@@@@@@@@@#.                         ```````````````````````.:;;,```                                           ``.,,``` `  ``   `` ````````````...,;#@@@@@@@@@@+:..``````                                                                                        
````````..`````````..;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,.``:@@@#;:,,...`````````````````                                           `#@@@@@@@@@@@@+`                        ```````````````````````````,:;,.`` `                                        ```..:.  `````    ```````````````....;+@@@@@@@@@##;..```````                                                                                        
`````````..`````````.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:..,+@@#+::....`````````````````                                           ,#@@@@@@@@@@@@'`                        ````````` ```````````````````.:':.````````                                   ````.::,``` ``       ````````..........:+@@@@@@@@@@@',.`````````                                                                                       
````````````.```````.:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:..+@@@#;:,...``````````````````                                           `;@@@@@@@@@@@@@,`                         `````  ```````.```````````````:;;,..```````                              ` `` ````.;':``  `       ````````.`````....,+#@@@@@@@@@#',.````````````                                                                                      
````````````..``````.:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.;#@@#':,...````````````````` `                                          `` #@@@@@@@@@@@@#.                         `````  ````````.````````````````.,::...``````                            ` ````.,:;';,`` `````       ````````.`````...,'#@@@@@@@@@#':..````````````                                                                                      
``````````````..````.,'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,+@@@#;,....`````````````` `                                          `` `@@@@@@@@@@@@@'``                         ````  ````````..`````````````````.,,:...`````                           ```.,:;;;:,``` ` ````      ``````````````...,,;#@@@@@@@@@#':,.``````````````                                                                                      
.``````````````...`..,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;@@@@+:,....`````````````                                           `  `;@@@@@@@@@@@@@;`                         ````  ````````````````````````````````,,,..``````                 `   ` `````````,:;';,.`` ` ` ``````     ````````````````....:#@@@@@@@@##':,..```````````````                                                                                     
..``````````````.....:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@+;,,..`.`````````````                                            ` ` ;@@@@@@@@@@@@@.                         ````` `````````````````````````````````````....```````          ````````````````````````..,:::,`.` ``    ```````     ```````````````....,'@@@@@@#@@+;:,..````````````````                                                                                     
,...``.`````````.....:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,...`.``````````````                                          `  `.#@@@@@@@@@@@@#`                         ```` `````````````````````````````````````````...``````      ```````````````````````......,,,,.````` ``  ` ``` ````    ``````````````````...,;#@@@@@@@@+;,,...`````````````````                                                                                     
:..........``````...,;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,..````````````````  `                                         ` ` .@@@@@@@@@@@@@;                         `````````````````````````````````````````````````...`````     ``````````````````..`..,,...`` ```` ```` `` ```` ``````    ````````````````````..,:+@@@@@@@@#;,.....``````````````````                                                                                    
',......,:,..````.,,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,...```````````````                                             `;@@@@@@@@@@@@@,`                         `` ````````````` ```````````.`````````````````````...`````   ````````````........,....`` ``  ` ```````````` `````     `````````````````````.,,+@@@@@@@@#;,.....````````````````````                                                                                    
#:,.`.`..,::,.....,'###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':....````````````                                               `+@@@@@@@@@@@@#`                             `` ````````````````````.`````````````` ``  ```..````` ` `````````.`.,........```` `  `` ``````  ``` ```````      ```````````````````..,:;#@@@@@@@#;,......`````````````````````                                                                                   
@+,..````....,,,,:'+'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,...````````````` `                                            ` `,#@@@@@@@@@@@@+``                            ``` ``````````````..````.````````````` ````  ``..````````````````.,:,```````     `` ````````````````````    ``````````````````````..:+#@@@@@@@@':...`...```````````````````````                                                                                  
@@',.````````...,::;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,...```````````` ``                                              ;@@@@@@@@@@@#@:`                            ```` `````````````..``````````````````````````  ````.``````.``.....```       ` `` ```````````````````    ``````````````````````..,'#@@@@@@@#+:...``...```````````````````````                                                                                  
@@#;..```````...,,;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,..`````````````````                                           ` ``+@@@@@@@@@@@@#.                            ```` ````````` `````````````````````````````` `  `......,,,...`          `````` ```````````````````    ````````````````````....,'#@@@@@@@@+:,..```...```````````````````````                                                                                  
@@@',.```````..,,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,..`````````````````                                             .#@@@@@@@@@@@@+`                             ``` `````````` ````..``````````````````````` ```  ` ```````    `        `````````````````````````    ````````````````````....;#@@@@@@@@+;,..``````.`````````````````````````                                                                                 
'###;..``````...,:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,..````````````````                                            ``;@@@@@@@@@@@@@;``                             ``` `````````````````````..````````````````````` ``   `             ```````````````````````    ````````````````````````.,;#@@@@@@@@#',,..``````.``````````````````````````                                                                                 
:'+#+:..``.....,,;'#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,...````````````````                                             `+@@@@@@@@@@@@@.`                             ```` ```````````````.........```````````` ``````` ``   `  ` ` ``      ````````````````````````   `````````````````````````.,'#@@@@@@@@#':,..```````.```````````````````````````                                                                                
;;'@#+,........,::'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;,,...`````````  ```                                             .@@@@@@@@@@@@@@`                               ``  ``` ```  ````....``....`````````````````` ``   `  `` `` `      ````````````````````.``` ``  `````````````````````````.,:#@@@@@@@@#':,,.```````..```````````````````````````                                                                                
+'#@##',........,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,..````````````` ``                                             ;@@@@@@@@@@@@@;`                              ``   ````````  ```..........```````````````` ````  ` ` ``` `    `````` ````````````````````````` `````````````````````````..';@@@@@@@@#':,,..``````````````````````````````````````                                                                               
@#@@##',,,......,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,...`````````````````                                            ``'@@@@@@@@@@@@@,`                              ````  ```````` ` ``.``.``......````````````````    `` `  ````     ``````````````` ```..````` `````````````````````````````,;@@@@@@@@@#':,,..````````````````````````````````````````                                                                               
@@@@@@+:,,,..,.,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:....````````````````                                            `.#@@@@@@@@@@@@#``                              `````  ```````` ` ```````........````````````` `    `` `` ```` `    `````````````````..````````````````````````````````````,;#@@@@@@@@#':,,...`````````````````````````````````````````                                                                              
@@@@@@+:,,,.,,,:;'#@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,....```````````````                                             :@@@@@@@@@@@@@' `                              ````  ``````` ` ``````.........```````````````` `` ` `````   ```   ``````` `` ` `.,.`````````````````````````````````````.;#@@@@@@@@#+:,,,...`````````````````````````````````````````                                                                              
@@@@@@+::,,,,,:''+#@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',....```````````````                                             `+@@@@@@@@@@@@@: `                               ```  `````` `   ```````.........`````````````````` `````````  ` ```````````````````,..`` ``````````````````````````````````.:#@@@@@@@@@+:..,,..```````````````````````````````````````````                                                                              
@@@@@@+;::,:::'##@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,....````````````` `                                             .#@@@@@@@@@@@@#`                                 `  ``````  ` ````````...........``````````````` ````````` `` ```````````````..:,.``````````````````````````````````````,:#@@@@@@#@@+;,.....`````````````````````````````````````````````                                                                             
@@@@@@+;::,:::+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,....````````````                                              :@@@@@@@@@@@@@'`                                 ``  ``````    ````````...``..,,,,..```````````````````````````````````````` ``,:,.``` ` ``````````````````````````````..:#@@@@@@@@@+;.......``````````````````````````````````````````````                                                                             
@@@@@@#;::,::;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',....````````````                                              `'@@@@@@@@@@@@#,`                                 `` ```````    ` ``.`````..`.``..,.::,..`````````````````````````````````````.:;,.````````````````````````````````````````.:@#@@@@@@@##;,.`.....```````````````````````````````````````````````                                                                            
@@@@@@#'::,:;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,...````````````` `                                           ` `@@@@@@@@@@@@@#`          ``                     ````     ``  `  ``````````.```````..,::::..`.````````````````````````````.:;;,`````````````````````````````  ` ````````.;#@@@@@@@@#+;,.``....`````````````````````````````````````````````````                                                                            
@@@@@@@+::::;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,...```````````                                               ,@@@@@@@@@@@@@'`          ``                     ```     ``  `  ````````````````````..,::;::,..`````````````````````..;';;,`````` `````````````````````````  ``````.,;#@@@@@@@@#+;:,.``....``````````````````````````````````````````````````                                                                           
@@@@@@@#'::;'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,,..```````````                                              `'@@@@@@@@@@@@@,          ```                     `      `   `   ``.``````````````  ```.`..`..,.,,,,....````...::'+;:,..``````````````````````````````` ` ``````.,;#@@@@@@@@#+;:,.```....```````````````````````````````````````````````````                                                                           
@@@@@@@@+;'''++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,.`````````````` `                                           ` .#@@@@@@@@@@@@#`         `````                              `   ``````````````        ````.....,::;''';:';;:...```````` `````````````````` ```` ````````.,'@@@@@@@@@#+:,,..```....````````````````````````````````````````````````````                                                                          
@@@@@@@@#+#+''+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:,...````````````` `                                           ` :@@@@@@@@@@@@@'          ``````                                 `````````````            `` ```````````````````````````````````` `` ````````````..,'@@@@@@@@@#':,,...```....`````````````````````````````````````````````````````                                                                          
@@@@@@@@@##+'++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:....````````````                                             `+@@@@@@@@@@@@@:           ``````                     `           ``.```````````                    ` ````````````````` ```    ``````````..'@#@@@@@@@#':.....````....``````````````````````````````````````````````````````                                                                         
@@@@@@@@@@@###++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,...````````````                                             .#@@@+@#@@@@@@+`           `````` `                                ````````````                   `` `` ``` ``````` ``  `` `   ````````.,+#@@@@@@@@+;,......````....````````````````````````````````````````````````````````                                                                `````   ` `  
@@@@@@@@@@#@##+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,,...`````````````                                            :@@@@@@@@@@@@@'            ``````````                        ``      ``.````````` `   `                 ``` ``````````   ` ``  ````````.,'@@@@@@@@@+;,........``....`````````````````````````````````````````````````````````                                                  `  `````````````````````````````````````````
@@@@@@@@@+###'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:.,..````````````                                             +@@@@@@@@@@@@@.            ```````                       `         ```.````````                       ````        ` ````````..;#@@@@@@@@#+:,.......````....``````````````````````````````````````````````````````````                                                                   ``````````
@@@@@@@@@###+'+##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,..````````````` `                                           `#@@@@@@@@@@@@#`            ````````                                `````````````                                  `` ````..;@@@@@@@@@@':,........`````...```````````````````````````````````````````````````````````                                                                       
@@@@@@@@@@#+;'#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:...```````````````                                         ` :@@@@@@@@@@@@@'             ```````` ``                              ``.`````````                               ``````````.,'#@@@@@@@@#':..........````....`````````````````````````````````````````````````````````````                                                                      
@@@@@@@@@@@#+###@'+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,..```````````````                                         ` `+@@@@@@@@@@@@@.              ``````` ``                              ````````````                            `    ``````.,+@@@@@@@@@#+:...........````....``````````````````````````````````````````````````````````````                                                                      
@@@@@@@@@@@@@@@#':+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,...``````````````                                          .@#@@@@@@@@@@@#`          ```   ``````                                `````````````                  ``           `` ```````.:+@@@@@@@@@#',,..........`````....```````````````````````````````````````````````````````````````                                                                     
@@@@@@@@@@@@@##',:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,...````````````` ` `                                        ;@@@@@@@@@@@@@;           ```   ```````                               `` ```````````                              ````````..;#@@@@@@@@@#:..`.``.......`````...`````````````````````````````````````````````````````````````````                                                                     
@@@@@@@@@@@@#+'::'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:,....```````````````                                        `+@@@@#@@@@@@@#.           ```   ``````````                                `````````````                            ```````.,;@@@@@@@@@@+:..`.`.........`````...```````````````````````````````````````````````````````````````````                                                                    
@@@@@@@@@@@@+';;+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,....````````````````                                        ,@@@@@#@@@@@@@+``              ```````````                            `  ` `````````````                           ```````.:'@@@@@@@@@@',..`.`..........`````...````````````````````` ``````````````````````````````````````````````                                                                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,...``````````````                                        ` '@@@@@@@@@@@@@,`                ````````                            ``   `````````````` ``                        `` `````..;##@@@@@@@@#;,..````.``......```````..`````````````````````` ``````````````````````````````````````````````                                                                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,...```````````````                                        `#@@@@@@@@@@@@#.                 `````````                           ``    ````````````` `                       `` ```````,'#@@@@@@@@@#;,.````..```......```````..``````````````````````````````````````````````````````````````````````                                                                  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;:,..````````````````  `                                     :@@@@@@@@@@@@@'`                 ````````  `                              ```````````````                       ````````:+#@@@@@@@@@+:..`````.````......```````..``````````````` ```` `````````````````````````````````````````````````                                                                  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';,,...``````````````  `                                     +@@@@@@@@@@@@@, `                 ```````` `                                `````.`````````         `````          ``` `````.,:#@@@@@@@@@@',.```````.````......``````...``````````` `  `    `````````````````````````````````````````````````                                                                 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:,....`````````````  `                                    .@@@@@@@@@@@@@#`                  `````````                                ``..```````````         ```          ````````..:+@#@@@@@@@@@'..`````````````......``````...``````````` ` `     `````````````````````````````````````````````````                                                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';,....````````````` `                                      ;@@@@@@@@@@@@@; `                  `````````                                ```...``````````                  ```````````,'#@@@@@@@@@##;.```````````````.....```````...`````````````````     `````````````````````````````````````````````````                                                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,...```````````````` `                                   `+@@@@@@@@@@@@#,`                    ````````                              `` ``.,:,..```````             ``  ``````````.`.;#@@@@@@@@@@@',.````````````````.....````````..``````````````````    ````````````````````````````````````````````````````                                                               
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,....````````````````````                                  ,@@@@@@@@@@@@@+` `                    ````````                        ``      ``.'+;,..````` ``     ``  `````````  `````````.,:+#@@@@@@@@@##;.`````````````````.....`````````..```````````````````` ``````` `````````````````````````````````````````````.``                                                              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,.....````````````````                                   +@@@@@@@@@@@@@,`                      ```````                                ``,+#+;,..``` `  ` `` ``  ```` ```````````````````.:+#@@@@@@@@@@#+:```````````````````....``````````..`````````````` ```    ```` ```````````````````````````````````````````````                                                              
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+':,....`````````````````                                  `#@@@@@@@@@@@@#.                      ```````                                ``.,+###;,.````` ````   ````````````` ```````..:'#@@@@@@@@@@@#;.````````````````````....``````````..````````````       ```````````````````````````````````````````````````````                                                             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,...``````````````````` `                              `` :@@@@@@@@@@@@@'`                       ````````                               ` `,+##@+;...``````````````````````````````````.,;+#@@@@@@@@@@@@+:``` ``````````````````....``````````..```````````        ````````````````````````````````````````````````````````                      `,:`                                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,....``````````````````` `                               `'@@@@@@@@@@@@@,                        ` ```                                ```.;#@@@+:..``````````````````````````````..:;+@@@@@@@@@@@@@#;..``````````````````````..````````````..```````````  ```     `````````````````````````````````````````````````````````                     :+#@+`                                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:,.....```````````````` ``                               .#@@@@@@@@@@@@+`                           `                               `  ``.:+##@#',...```````````````````````...,;+#@@@@@@@@@@@#@#',.````````````````````````..````````````..````````````` ````````  ```````````````````````````````````````````````````````````                   .'#@@@@'`                                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,.....``````````````````                               `:@@@@@@@@@@@@@;`                                                          `  ` `.:+####+':..............````.....,;+#@@@@@@@@@@@@@@@+,.``````````````````````````...```````````..``````````````````````  ```````````````````````````````````````````````````````...``                  `,+@@@@@@@#.                                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,......````````````````                               .+@@@@@@@@@@@@#.`                                                           ` `  ``.:+#@@@#+;:::,,......,.,.,::;+##@@@@@@@@@@@@@@##+:.``````````````````````````````.```````````..``````````````````````  `````````` ````````````````````````````````````````````...```                .;#@@@@@@@@@#.`                                  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',,,.....`````````````````` `                            `,@@@@@@@@@@@@@'                          ` `                               ` ` `` ```.:+##@@@@@##+''+++++'++###@@@@@@@@@@@@@@@@@##;.`` ` ```````````````````````````````````````..````````````` ```````   ```` ```` `````````````````````````````````````````````...``               `.'@@@@@@@@@@@@#.`                                 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;:,,.....````````````````````                            `'@@@@@@@@@@@@@,`                           ```` `                              `` ` `````.;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:.```` `````````````````````````.```````````````..````````````````  `````   ````  ``````````````````````````````````````````````....``              `:+@@@@@@@@@@@@@@#.                                 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;,,,.....````````````````````                          ` .#@@@@@@@@@@@@+``                              `                               `  ``````:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':.`` `` `````````````````````````````````````````..````````````````  `` ``   ```````````````````````````````````````````````````````....```            `;#@@@@@@@@@@@@@@@@'`  `                               
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:,,,....````````````````````                          ` :@@@@@@@@@@@@@: ``                                                             ` ``` ```..:+##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',.``````` ``````````````````````````````````````````.````````````````   ``  ` ```````````` `````````````````````````````````````````````...```          ` .'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`` `                               
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'::,,....````````````````````                          ``+@@@@@@@@@@@@#.``                                                              ``````` ```.,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';,``````  ````````````````````````````````````````````..````````` ` ``      ````````````` ``````````````````````````````````````````````....```         ``,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+``                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+';:,,....```````````````````                          `.@@@@@@@@@@@@@;`` `                                                             `` ````` ``.:'+#@@@@@@@@@@@@@@@##+':,.```    ``` `````````````````````````````````````````..`````````  `      `` `````````   ````````````````````````````````````````````........``       ` `;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##'::,....``````````````````````                        `;@@@@@@@@@@@@@,`                                                                `````` `` ````.,:;'+++####+++;;:..```` ``  ```` ````````````````````````````````````````````..`````````        ``` ````````  ```````````````````````````````````````````...........```      `;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,.....`````````````````````   ```                    .#@@@@@@@@@@@@+``            `                                                   ``` ````` ```````````.......```````````   `    ```````````````````````````````````````````.``````````  `  ``` ` ```  ````   `````````````````````````````````````````````............``     ``+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:`                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;:,,.......``````````````````   ````                   `;@@@@@@@@@@@@@:` `                                                              `   `` `````````````````````````````` `` ` `````````````````````````````````````````````````.```````````` `  ````````   ```   `````````````````````````````````````````````````..........``   `.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,`                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+':,,.....````````````````````   ````               `   ``#@@@@@@@@@@@@#``             `                                                  `   `````````````````````````````````       ````````````````````````````````````````````..`````````````   ``````````  ````````````````````````````````````````````````````````````..........`` ```:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;::,,.....``````````````````````````              `  ` ` ,#@@@@@@@@@@@@;``                                                                   `````````````````````````````````      `````````````````````````````````````````````..``````````     `` `````  ```````` `````````````````````````````````````````````````````..........` `:+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;`                                
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;:,......```````````````````````               `  ` ` `'@@@@@@@@@@@@@,`              `                                                    ```````````````````````````````        ```````````````````````````````````````````````.`````````       ```   ````` ````````````````````````````````````````````````````````........,.:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`                                `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::,.....```````````````````````` ```             `  ``.#@@@@@@@@@@@@+``              ```                                                  ``` ````````````````````````         ````````````````````````````````````````````````.`````````        ``   `````  ``````` `````````````````````````````````````````````````......,,'##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'`                                `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;::,....``````````````````````````````       `     ` ````;@@@@@@@@@@@@@:``              ```                                                  ``  ``````  `````` ``````  ```      `````````````````````````````````````````````````````````` `       ``   `````  ``````` ```````````````````````````````````````````````````.....,:'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:`                             ````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+::,......````````````````````````````` ``` ````````     ` `` `+@@@@@@@@@@@@#```               `` ``                                                ``  `````  ``````  ````` `````      ````````````````  `````````````````````````````````````````````         ````` `````````````````````````````````````````````````````````````.....,:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'.                             `````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';:,,......```````````````````````` `` ````````` ` ` `  `` `` ,@@@@@@@@@@@@@;`                 ````                                                  ``````` ``````  `````` `````      ``````````````  ```````````````````````````````````````````````        `````````````````````````````````````````````````````````````````````.`....,:'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,`                           ````````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+':,,,......``````````````````````` ````````````   `    ` ```'@@@@@@@@@@@@#,`                 ````                                                  ``````` `````` ````  ``````     ``````````` ```  `````````````````````````````````````````````````       ``````````````````````````````````````````````````````````````````````...`...,,,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'`                         ``````````    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;::,,......``````````````````````````````````````` ````   `` ,#@@@@@@@@@@@@+` `               ````````                                                  ````` ```   ````````````````    ````````````   `````````````````````````````````````````````  `   `   `   `````````````````````````````````````````````````````````````````.........'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,``                    ``````````  ``````    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,,.......`````````````````````````````````````` `````` ` ``;@@@@@@@@@@@@@:`               ` ```````                                                   ````     ````````````````    `````````````` ```````````````````````````````````````````````` ```         ``````````````````````````````````````````````````````````````..`.......,'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@;`                   `````````````         
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::,,,......````````````````````````````````````` ``````` `` ``#@@@@@@@@@@@@#` `              ` ````````                                                 ``````       ```` ``     `````````````` ````````````````````````````````````````````````````          `````````````````````````````````````````````````````````..`...........,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+.             `` `````````````````````          
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,.......````````````````````````````````````````````` ```,@@@@@@@@@@@@@;` `              ` ````````                                                 `````         `` `      ````````````  ````````````````````````````````````````````````````          `````````````````````````````````````................``................'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:``           ` `                      
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;:,,........```````````````````````````````````````````` ``'@@@@@@@@@@@@@.`                 ```````                                               ``````````       ````       ```````````   ````````````````````````````````````````````````````         `````````````````````````````````````...........``...````..............+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'``                                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,........```````````````````````````````````````````` `.#@@@@@@@@@@@@+` `                 ```````                                              ````````         ```       ```````````   ` `````````````````````````````````````````````````     ```````````````````````````````````````````````````.`````````````............,+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;.````                                 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+';::,,..........``````````````````````````````````````` ```:@@@@@@@@@@@@@:```                  ````````                                              ````   ```       ``      ``````````       ```````````````````````````````````````````````     ```````````````````````````````````````````````````````````````...........,,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##'+;,,..````                               
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+';:,,..........``````````````````````````````````````` ```+@@@@@@@@@@@@#``                    ```````  ``                                           ```    ``      ` `      `````````` ` ````   `````````````````````````````````````````````````````  ````````````````````````````````````````````````````````````````.........,:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;';:::,,,,..``                               
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++';::,,,........``````````````````````````````````````` ``,@@@@@@@@@@@@@;``              `     ``````````                                                  ```        `     `````````` ``    `````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````...`.`....:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+':::,,,,,,,......```                             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'';:,,,........``````````````````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@#,                    `````````                                                  `         ```    ``````````` ``    ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..`..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,,,,,,,,,,,,.....,.```                            
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'';;:,,.........`````````````````````````````````````` `#@@@@@@@@@@@@'`                    ``````````                                                      ``   ````    ```````````       ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..```..:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;:,,,,,,,,,..,...........```                          
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++';:,,,.,.........`````````````````````````````````````:@@@@@@@@@@@@@, `                    ```````````                                        ``            ``  ``````    ``````````       ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..;#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,,,,,.......................```                         
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####+;;:,,,,........``````````````````````````````````````+@@@@@@@@@@@@+` `                   ````````````````                                       `` `          `  ```````   ``````````        `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`.'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#':,..............................```                        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++;;:,,,,........```.```````````````````````````````` .@@@@@@@@@@@@@;``                   `  ``` ````````                                       `` `            ```````   ``````````        ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.;#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,..,................................``                       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';;;:,,,............`````````````````````````````````;@@@@@@@@@@@@#,``                      ````````````                                         `            ```````   ``````````        `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;,.............................,,.,,,...```                     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'';::,,,............`````````````````````````````````+@@@@@@@@@@@#+`` `                     ``` ````````                                   `     `            ```````   ``````````        ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+;.................................,,.......``                     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'';;::,,,..........`..```````````````````````` `` ``,#@@@@@@@@@@@@:`                        ````` ````                                      `` ```  ``         `````    `````````         ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:.........................................,,,.```                   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+'';;:,,,.............``````````````````````````````+@@@@@@@@@#@@+``                        ```````````                                    ````````            `````   ```````````         ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,+#@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#;,................................................````                  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++';::,,.............`````````````````````````````.#@@@@@@@@@@@@:`                         `````````` ```                                  ````````           ```````   `````````    ```      ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@+:...............................................,,,..```                 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++;::,,,,.............```````````````````````````;#@@@@@@@@@@@#.`                         ```````   ``                                  ````````           ```````  ``````````  `   ``     ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:...`.````.``...........................................``````````          ``  `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+';::,,,..............``````````````````````` ``#@@@@@@@@@@@@'` `                         ```````   ````                                 `````````          ` ``````` ```````````` ````       `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',....``.```````.```...................................,,,..````````````` ```  ``  ``````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###+';::,,,...............`````````````````````` `,@@@@@@@@@@@@@: `                         ``` ``    `                                ````````````         ````````` ````````````````       `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;..``.`..````````````.....................................,,,..```````````````  ``` ````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++';:,,,...............````````````````````````'@@@@@@@@@@@@#`` `                           `` ```  `                                ``````  `         `````````  `````````` `         ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,##@@@@@@@@@@@@@@@@@@',..`.`````.```````.````......................................,,,.`````````` ```  ````````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#++;;:,,,..............```````````````````````.@@@@@@@@@@@@@;` `                        `    ``````````                                 ```            `` `````   ````````           ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,..``````.`````````.``````.....................................,,,..````````````  ```````` ````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##;;::,,...............``````````````````````;#@@@@@@@@@@##,`                              ````  ``                               ```  ````          ````````   `````````         ` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@',...`````````````````````.```````...............................,,,,,,..``` ```````` ````````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##'::::,,,.............`````````````````````.+@@@@@@@@@@@@'````                             ````                                  ``  ````          ```````    `````````         ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,##@@@@@@@@@@@@@@@##;,.````````````````````````.```````..`...........................,,,,,,,,,````` ``` ````````````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,,,...........``````````````````````,#@@@@@@@@@@@@, ````          ```                                                     ``  `````         ```````    ```````           ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,##@@@@@@@@@@@@@@@@+:..`````````````````````````````````.```.``......................,,,,,,,,,,..```     ````` ````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;::,,,,...........``````````````````````'@@@@@@@@@@@@+```` `          ```                         ``                           ``````````         ``````    `````            ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,+@@#@@@@@@@@@@@@#@'...```````````````````````````````````````.........................,,,,,,,,,,,,.``       `  `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';;:,,,,..........`````````````````````.#@@@@@@@@@@@@;`` ``          ```                         ````                           ````````          `````    `````             ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.#@@@@@@@@@@@@@@@@#;..`````````````````````````````````````````.````......................,,,,,,,,::,.``  `    ``  `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,,...........````````````````````:@@@@@@@@@@@@@.``` `           ``                          ```                         ` ```````          `````   `````             ````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````.'@@@@@@@@@@@@@@@@+,..```````````````````````````````````````.``.`````.......................,,,,,,,,::.``         `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'';::,,,............`````````````````.'@@@@@@@@@@@@+```` ``                                      ``                         ` ```````          ``````                  ````` `````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````.'@@@@@@@@@@@@@@##'.``````````````````````````````````````````..`...```.......................,,,,,,,,:;:,.``        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,,,,...........`````````````````.#@@@@@@@@@@@@:``` `   ``                                   ```                         ` ````` `         ```````               `  ``````  ````````````````````````````````  ``````````````````````````````````````````````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@@@##:.```````````````````````````````````````````..`....```..`....................,,,,,,,::::,.``        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::,,,.............```````````````;@@@@@@@@@@@@#``` `` `` `                                   `                           ```` ``   ``      ``````         ```     `   ````````  `````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````;#@@@@@@@@@@@@@@+,```````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,:::::::.```       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;::,,,.............```````````````+#@@@@@@@@@@@;`````` ``                                                              `  `` ```         ``````          `      `   ````````   ```````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````````````;#@@@@@@@@@@@@@@;.````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,,,:::::::`` ``` ``  `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';:::,,,...........``````````````:@@@@@@@@@@@@#,`````` ``                                                             ```` `` `````        `````     ``           ``  `````````   `````  ``````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````:#@@@@@@@@@@@@@#,.`````````````````````````````````````````````````````````.......................,,.,,,,,,::;;::,` ``  ` ````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:::,,............`````````````'@@@@@@@@@@@@+.`````  ```                                                             ````  ` `````       ````                  ``  ``` ```  `````` `  `` ```  `````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `,##@@@@@@@@@@@#+,````````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,,,,::;;;:,`````  `````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::::,,.............``````````.#@@@@@@@@@@@@;`````` ````   `   `                                                      ``    ```    `   ` ```                    ```  ``  `````````  ```````  ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.##@@@@@@@@@@@@'.````````````````````````````````````````````````````````````````.``..................,.,,,,,::::;;;;,.````` `````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:::,,.............``````````;@@@@@@@@@@@@#.`````` `````                                                                 ```  ```    `` ``                          `````````  ``` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````+@@@@@@@@@@@@#:.`````````````````````````````````````````````````````````````````````...................,,,,,:::::''';,.` ````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';;:,,,............`````````.+#@@@@@@@@@@@'```````` `````                                                                 ```` `    ``                                ``  ````  `````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````;#@@@@@@@@@@@+;.``` ```````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,::,::;''+;:.`````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:,:,,.......`..``````````.#@@@@@@@@@@@#:`````````````                                                                  ````` `    `   `                                ````  `````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````:#@@@@@@@@@@#+:````````````````````````````````````````````````````````````````````````.``..................,,,,,::::'#++':.````````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';;:,,...........`````````'@@@@@@@@@@@@'.````````````  ``                                                               ```       ````                         `     `````````````````` ``````````````````````````````` ``````````````````````````````````````,@@@@@@@@@@@@'.``````````````````````````````````````````````````````````````````````..``````................,,,,,:::;''+##+;..``````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;;:,,,,.........````````.+@@@@@@@@@@@@;`````````````   `                                                               ````      ````                         ``      ``` ```````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````` ````.+@@@@@@@@@@#'.````````````````````````````````````````````````````````````````````````.``````................,,,,,,,:;;'++#++:.``````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,,.........````````:#@@@@@@@@@@@#,``````````````                                                                  `````     ````                         ``  ``       ````` ``````````````````````````````````` ````````````````````````````````  ``'@@@@@@@@@@#;.````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.................,,,,,,:::;'+###+;.`````
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'';::,,..........`````..'@@@@@@@@@@@@'```````````````                                                                  `````                                  ```      ```````````````````````````````````````  `````````````````````````````````` `:#@@@@@@@@@#:.````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...................,,,,::;;;''#####;.`` `
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@++;::,,,..........````..#@@@@@@@@@@@#,````````````````  ``                                                               ```                       ``           ``      ````````````````````````````````````````` ```````` ```````````````````````````.#@@@@@@@@@#,.````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,,,:::;'+##@@@#'.```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:,,,..........```..:@@@@@@@@@@@@+.`````````````````  ```      `                                                                                                  `````````````````````````````````````````` ```````` ```````````````````````` .'@@@@@@@#@#,``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.....................,,,,,:::;++####@#'.``
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,,.,........``...+@@@@@@@@@@@@:````````````````````````      `                                                        ````                                        `````  ` `````````````````````````````````` ````   `````````````````````````:@#@@@@@@@',`` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,.,,,::;;''###@@@#;.`
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;:,,.,.............@@@@@@@@@@@@#.````````````` ``````````      ` `                                                      `````  ```          `                               `` ```````````````````````````````````   `````````````````````````,+@@@@@@@@'.``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.....................,,,:::;;'+#@@@@@#;.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:,,,...........`.;@@@@@@@@@@@#'.```````````````````                                                                  ```   ``     `                        ``       `   `` `````````````````````````````````   ` ```````````````` ` ` ``'@@@@@@@@'.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,,,:::;''##@@@@@#:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;:,,.............+@@@@@@@@@@@#:`````````````````````````       `             `                                            ``                                  ```    `` ```` ```` `````````````````````````````````  `` `````````````````` `` ``,@@@@@@@@'.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,,:::;''++@@@@@@+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;::,,...........:#@@@@@@@@@@@+.````````````````````````` `      ``            ```                                                                             ```    ````` `` ```````````````````````````````````````   ``` `````````````````` `` `.+@@@@@@@'.``` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...................,,,,,::;;''+#@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+';::,,,..........'@@@@@@@@@@@@:`````````````````````````` `      ``            ```                                                                             ``    ````  ` ```````````````````````````````````````  `````````` ` ``````````` ```;@@@@@#@'.````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....```..................,,,,,,:;;''+#@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+';::,,,.........,##@@@@@@@@@@+.``````````````````  ````       ``            ````                                                                        ```   ``    ````  ```````````````````````````````````````` ```````````  ` ``````` ` ` .#@@@#@@+.` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....```.`.................,,,,,:;;';'##@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;::,,,.........:#@@@@@@@@@@@;```````````````````  ````     ``              ````                                                                       ``````         ```  ```````````````````````````````````````` ``````` ````   `````````````'@@@@@@#,`` ``` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`..................,,,,:::;;'+#@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:,,,,........'#@@@@@@@@@@#,`````````````````````` ````    ```              `````                                                                                  ```  `````````````````````````````  ````````````````` ```   ` ``````````,#@@@@@#,```````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`..................,,,,::::;''##@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,,,,.......,#@@@@@@@@@@#+``````````````````````` `````   ```              `````                                                                                 `````````  ````````````````````````  ````````````````` ``  ` ` ``````````'@@@@@@;.`` ``` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..................,,,,,:::;'++##@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';:,,,,.,.....'@@@@@@@@@@@#:.````````````````````````  ``                                                                                             `        ``````````  `````````````````````` `````````````````  ```` `````````````,#@@@@@+``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.................,...,,,,,:;;;+###@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';:,,,..,....,+@@@@@@@@@@#+.````````````````````````` ```                                                                                             `        ```````````````````````````````````` ``````````````````` ``````  ``````` ``.+@@@@@+,` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..```.....................,,,,,::;;+###@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;:,,,.......:@@@@@@@@@@@#:`````````````````````````` ```   `                                                                                         ` `   `````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````;@@@@@#:``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.........................,,,,,:::;;'+###@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+'::,,,.....,+@@@@@@@@@@@+,``````````````````````````````   `      ``                                                                                  `` ```  ``````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````` ``.#@@@@@;.```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````........................,,,,,,:;;;'####@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+':::,,.....:#@@@@@@@@@@#;.``````````````````````````````         ``                                                                                  `  ``    ``````````````````````````````` `````  ```````````````````````````````````````````'@@@@@+.``` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````......................,,,,,;:::;'++##@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;::,,,..,,'@@@@@@@@@@@#.```````````````````````````````  `                                                                                        `` `  ``    `````````````````````````````````````  ``````````````` ````````````````````````` ,#@@@@#:``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,::::'+#+#@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:,,,,,,:#@@@@@@@@@@#;.```````````````````````````````  `                                                ````  `                                   ``  ` ```       ` ``````` ````````````````````  ```````````` ``````````` ``````````````` .'@@@@@'.``` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,,::;;''+##@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,,,,:@@@@@@@@@@##..```````````````````````````````  `                                                ````  `                           ``       ``  ` ````        ````  ````` ````    ```````````````````````````` ```` ``````````;@@@@@#,```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,,::;;''++#@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';:,,,,,,+@@@@@@@@@@@;..```````````````````````````````````````                                              ``````````   `                        `           ``````   ``     ```````` ```````  `````````````````````````````````    `` ` ````,#@@@@@'`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````......................,,,,,,::::;'++##@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;,,,,,;#@@@@@@@@@@+,`````````````````````````````````````````                                                ```````   `                        `        `   `````   `     ```` ``` ``````` ```````````````````````````````````    ` ` ` ```'@@@@@@,````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,,,,,,,,:::;;''+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';::,,,'@@@@@@@@@@#;.`````````````````````````````````` ``````  `                                                                           `       ```````     ``    `  ```````` ``` ``````` ```````````````````````````````    `` ` ``:@@@@@@+`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````....................,,,,,,,,,,:::;''''+#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';;:,,:#@@@@@@@@@@',`.``````````````````````````````` ```````   ``                                                                           `        ``````    ```   `````````````` ``` ``````````````````````````````````` `    ``` ` `.#@@@@@#,``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.......................,,,,,,,,,,:::;;''+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::,,;@@@@@@@@@@#:.`````````````````````````````````` `````   ```                                                                                   `````    ```  ``````````````` ``` ```````````````````````````````````     ```````'@@@@@@'```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````........................,,,,,,,,,:::;;;'+#+
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##';::::+@@@@@@@@@@'.``````````````````````````````````````````   ``                                                                                  ```````````   `` ````````````````` `````````````````````````````````` ``````     ` ` `:@@@@@@#:``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.........................,,,,,,,,,:::;;''+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#';:::;#@@@@@@@@@+:..``````````````````````````````````````                                          `            ``        `````  ```  ```   `       ````  ```````````````    ````` ``````````` `````` `````````````````` `````` ``````     `` ``#@@@@@@'.``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.........................,,,,,,,,,:::;;;'+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:::'@@@@@@@@@#;..```````````````````````````````````````                                         ```           ```    ```   ``````` `````  ````  `     ```````` ``````````````````   `````` ``````````` ``````  ```````` ``````  ````` ````````   `` ` `:@@@@@@#:`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````............................,,,,,:,,:::;''+'+#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+';:,;#@@@@@@@@#+,.````````````````````````````````````                                                   `` `` ``````   ````     `````` ` `` ` ``   ` ``  ``````````` `  `  ``   ```````````````  ``````````````` ``````````````````````````````````` `` `` ` `.#@@@@@@+.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..........................,,,,,,,,::::;;;+'++#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+;;;;+@@@@@@@@##,.``````````````````````````````````````    ``                                              `` ``  ````                `````   ` ``  ```````` ``   ` ```` ``````````````````` ````````````  ``````````````````````````````````` ` ```````.'@@@@@@@:`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````............................,,,,,,,::::;';;'++#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+;;:;#@@@@@@@@#:.``````````````````````````````````````````` ```                                                ```                   ``````  `` ``` `````````     ` ```` ```````````````````` ```````````  ````````````````````````````````````` `` ```,#@@@@@@#.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````...`..``............................,,,,,,::::;'';''++#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##'';'@@@@@@@@@'..`.````````````````````````````````````````` `````                                               ```       ``    ``````    ``````````` ```` `````````   `` `` ```` `````````````````````  ``````````` ```````````````````````````````````` ` `` `.+@@@@@@@'``` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````......................................,,,,::::;;;';''+++
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++'#@@@@@@@@+,.`.```````````````````````````````````````````````` ````                                            ````  ``    ``    `````` `   ```` ````````````````````  ````````````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````` `` `````:@@@@@@@#,``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.....................................,,,,:::;;;'''++#++
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#####@@@@@@@@+:....```````````````````````````````````````````````` ````` ````                                        ` ```   `` `   ``````      ``  ````````````````````````  `````````````  ```````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````.+@@@@@@@'````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````................................,.,,,,,,:::::;';'++###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.....`````````````````````````````````````````` ````` ```   ````  ```       `                           ` `````   ` ``   `````      ``  ``` `````````````` ````  `````````````` ```````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````` ``;@@@@@@@#:``` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.`.`.............................,,,,,,,,,:::;;;'+++###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,...```````````````````````````````````````````` ````     `````  `````      ``                          `` ``````     ``   ```   ``````  `  ``` ``````````````  ``  ``````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````` `````.#@@@@@@@+.````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..`.............................,,,..,,,::::;;;;+++###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@:,...`````````````````````````````````````````````  ```         ````                                   ```    `` ``   ```      ```````````````````````````     ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``'@@@@@@@@:```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````..````````.....................................,,..,,,::::::;;;'+###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',.....````````````````````````````````````````````  ```        `````                                   ````   ``` `    ``      `````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````,#@@@@@@@#.`````````````````````````````````````````````````````````````````````......`....```````.......................................,,,.,,:::::::;;''+###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,......``````````````````````````````````````````` ````        `                                `    `````  ````        ``   `````````````````````````````````````````````` ```````````  ```` ```````````````  ``````````````````````````````````````` ``'@@@@@@@#;`````````````````````````````````````````````````````````````````.```.............`...``..`..................................,,,,,,,:::::::;;;'+++##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.......``````````````````````````````````````````` ``````       ``  `  `     `  `                    `    ``````  ````        `````  `````````````````````````````````````````````   `````````  ```` ``````````````  ````````` ``````````````````````````` ```:@@@@@@@@#,``````` `````````````````````````````````````````````````..``````..`.......................................................,,,,,,,,,::::::::;;'++'+#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',........``````````````````````````````````````````` ``````            ``       `            `              ```  ````  ````    `````` `````` ``````` ``````````````````````````````   ``````` `````` ````````````````` `````````` `````````````````````````` ` ``+@@@@@@@@'.````````````````````````````````````````````````````........````...................`.......................................,,,,,,::,::::;:::;;'''++#
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,........``````````````````````````````````````````````````    `   `  ``  ```      ``           ``                     `````    ``````````  ```````  `````````````````````````````   ```````````````````````````````````````````` `````````````````````````` ` `:#@@@@@@#@:``````` ````````````````````````````````````````````.......................................................................,,,,,,,,,,:::::;::;;;'++##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',,.........`````````````````````````````````````````````````    `   `  ``` ```                  ``                     ````` ``   ````````  ``````````` ```````````````` ``````````` `````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````.+@@@@@@@@#.``````` `````````````````````````````````````````.........................................................................,,,,,,,,,,:::::::;;;'''+###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,..........`````````````````````````````````````````````````    ``  ``  ``` ```   `           `    `    ````                `````````   ``````````````````````` ````````` `  `  ``````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````;@@@@@@@@@'``````````````````````````````````````````````````.........................................................................,,,,,,,,,,:::::::;;;'''+###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:,,.........````````````````````````````````````````````````````````` ```````    ``    ``````                    ````````   `````````  ````````` `````````` ````` `` ```````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```` ``#@@@@@@@@@.````````````````````````````````````````````.`..........................................................................,,.,,,,,,,,,:::::;::;;;;'++###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@':,.........``````````````````````````````````````````````````````````````````    ``    ``````            `        ``````    ```     `````` `  ````````` ``````  ````` ```````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````:#@@@@@@@@#.```````````````````````````````````````````............................................................................,,,.,,,,,,,,,::;:::::;;;'+#####
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,,.........````````````````````````````````````````` ````````````````````````    ``  ``  `      ``       `   `     ```           ` ```` `  `````````````````  ```` `````````  ```     ````````````````````````````````````````````````````````````````````````` `````.+@@@@@@@@@;````````````````````````````````````````````.............................................................................,,,,,,,,,,,:::;::::;;;;;'+#+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,...........```````````````````````````````````````` ````````````````````````    ``  ````````  `   ` ``    ``` `  ``             `    `  `` ``` ````````````````` ``````` ````````````````     `````````````````````` ``````````````````````````````````````````````` `` `````:@@@@@@@@@#,```````````````````````````````````````````........................................................................,....,,,,,,,,,,,,,::::::;;:;'''##+##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,............`````````````````````````````````````````````````````````````      `` `````````` `   `      ``                 `        ``` `````````````````` ``  `````````````````   ``` ```````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````.+@@@@@@@@@+`````````````````````````````````````````...............................................................................,,,,,,,,,,,,:,::::::;;;''++#++##
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,...........`````````````````````````````````````````````````````````````      `` ```````````  `  ` ` ``````` ``````         `       `  ```     `` `` ``````````````````  `````````````````   ``````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````:@@@@@@@@@@:````````````````````````````````````````...........,,......,............................................................,,,,,,,,,,::;::;:;;:;'''+++++###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,,...........`````````````````````````````````````````````````````````````      ```` `````````````` ``````````` ```````  `` ``  ``       ``  ``      `` `` ```````````````````````````   ``````   ```` ````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````.+@@@@@@@@@#.````````````````````````````````````````.........,,,,,,,,......................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;:::;;;:;'''++##+###
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:,...........```````````````````````````````````````` `````````````````````      ```` ````````````````````````````````````` ```` ``  `````   ```  ``  ``      `````````` ```  ``````````` ``   ``````      `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.@@@@@@@@@@'.````````````````````````````````````````.......,,,,,,,,,,...................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::;;'''''+++######
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@',,.......`..`````````````````````````````````````````````````````````````` ``  ````  ```````````````````````````````````````````  `````  `````  ````     ````   ````` ``   ``   ````````` ``  ```    `` `````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````'@@@@@@@@@@:`````````````````````````````````````````......,,,::::,,,,...........................................,.......,,,,,,,,,,,,,:::,,:::::,:::;:;';'++###+####@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,,.......`..``````````````````````````````````````` ```````````````````````` `````` ````````````````````````````````````````````` `````  ``````  ````  `        ```````   ``   ``    `   `    `  `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````,#@@@@@@@@@#,``````````````````````````````````````.......,,:::;::::,,,.....,...........................,,.,....,,........,,,,,,,:,,,:::::::::::::::;;;;'''++++####@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.......`````````````````````````````````````````  ````````````````````  ``````````````````````````````````````````````````````````````  ```````` ```` `           ``   ``   ``               `` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````;@@@@@@@@@@'.`````````````````````````````````````........,::::;;'::,,,....,,,............................,,,.........,,,,,,,:,::::::::::::::::::::::;:;';'+'++####@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+,,......``````````````````````````````````````````` ```````````````` ```  ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``` ```  `       ``   ````````     `            `    ` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.#@@@@@@@@@#:````````````````````````````````````.........,,;;';;:;::,,,,,.,,,................,...,.........,,,,.....,,,,,,,,::::::::::;;;::::::::::;::;;'''''+#++###@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;,.......```````````````````````````````````````````````````````````    `````````````````````````````````````````````````````````````` ````  ````  `    `  ```` ``` ````````    ``            `    ` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````;@@@@@@@@@@#,````````````````````````````````````......,,,:;';++;:::,,,,,..,,,...............,,...,..,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,:::::::;;::;::;;::::::;;;;:;''''''++###@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+,.......``````````````````````````````````````````` ```````````````    `````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````  `  `````````````````` ````````   `````               ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.#@@@@@@@@@@+.````````````````````````````````````.....,,,:;++;+#';:,,,,,,.,,,,,,,........,...,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:::;;:::::::::;:::::::;;;;;''''''++####@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#;,.......`````````````````````````````````````````` `````` `````` `` `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````  ``````      ``      `  `````  ``````````````````````````````````````````````````````````````````````:@#@@@@@@@@#;`````````````````````````````````.........,,:;+####+;::,,,,,,,,,,,,,,,............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;;:::;;:::;;;;;;:;::;;;;''''++######@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,,.....``````````````````````````````````````````` `````  `````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````  ```````````   ```` `    `` ``````  ```` ` ```````````````````````````````````````````````````````````````'@@@@@@@@@##,```````````````````````````````..........,::;+#@@#';;:::,,,,,,,,,,,,,,.............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;;;::::::::;;;;;;:;;;;;;;;;'++#+####@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'.......`.````````````````````````````````````````````````````````` `` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ``````` `````````       ```   ``````     ``   `````````````````````````````````````````````````````````````.#@@@@@@@@@@'.``````````````````````````````.........,,::;##@@#++;::::,:::,,::,,,,,,,..,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,:::;;;::::::;;';';:;;';;;;;;'++######@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+:......``````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````  ```````      `````   ``````  `` `````````````````````````````````````````````````````````````````````;@@@@@@@@@@#:.````````````````````````````..........,,,:'#@@@@#'';::::::::,,::,,,,,,,,.,......,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::;::::;;;;'';;;;'';;;;;;;'''+++###@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',.....``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````  ```````    `````````  ``````  `````````````````````````````````````````````````````````````````````````.+@@@@@@@@@@#.````````````````````````..............,,::'#@@@@@+;;:::::::::,::::,,,,,,,,,..,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::;;:;;;;;;;';'';';;;;;;;;;'+######@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.....````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````````  ```````````````  `````` ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````:#@@@@@@@@@@'.```````````````````````..............,,::;##@@@@#';;;;;:;;;::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::;;;;;;;;;;;;'';;;;;;;;;;;'+#######@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#',...``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````  `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````'@@@@@@@@@@#;.````````````````.`````............,,,,::+#@@@@#++;::;;;;;;;;;::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,::::::::;;;;;;;';';';;;;;;;;;::;;;''+#######@@@